Code đồ án quản lý thư viên c# full báo cáo, database
Mã SP: 563AYBBR
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
4 1771 1
Giá sản phẩm: 15 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 08-02-2018
Thể loại: Full
code đồ án quản lý thư viện c# đầy đủ code ,database có hướng dẫn kèm theo rất phù hợp để các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết

Code đồ án quản lý thư viên c# full báo cáo, database Code đồ án quản lý thư viên c# full báo cáo, database

Mục lục code đồ án quản lý thư viện c#:

LỜI NÓI ĐẦU 7
MỞ ĐẦU 8
I. Lý do chọn đề tài: 8
1. Cơ sở lý luận: 8
2. Cơ sở thực tiễn: 8
II. Mục đích nghiên cứu: 9
III. Đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu: 9
IV. Giả thiết khoa học: 9
V. Nhiệm vụ nghiên cứu: 10
VI. Phương pháp nghiên cứu: 10
VII. Đóng góp của đề tài: 10

CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
I.1. Mô tả các quy trình quản lý tại thư viện 11
I.1.1.Nhập sách - cập nhật: 11
I.1.2.Cấp thẻ thư viện: 12
I.1.3. Mượn trả sách: 12
I.1.4. Xóa đầu sách: 13
I.1.5. Xóa người mượn: 13
I.1.6. Báo cáo thống kê: 14

CHƯƠNG II. CÁC BƯỚC PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
II.1. Các yêu cầu đặt ra đối với hệ thống mới: 15
II.2. Phạm vi nghiên cứu: 15
II.3. Giới hạn hệ thống: 15
II.4 Các chức năng của hệ thống mới 16
II.4.1. Đối với ban quản lý thư viện 16
II.4.2. Đối với người mượn sách( Giảng viên, sinh viên,…) 16
II.4.3. Tính năng chung của hệ thống 16
II.5. Thiết kế sơ đồ hoạt động của hệ thống 17
II.5.1. Sơ đồ chức năng nghiệp vụ 17
II.5.2. Sơ đồ ngữ cảnh 17
II.5.3. Sơ đồ luồng dữ liệu –DFD (Data Flow Diagram) 17
II.5.3.1. Mức 0: 18
II.5.3.2. Mức 1: 18
II.5.3.3. Mức 2: 19
II.5.3.3.1. Mức 2-a: Chức năng quản lý độc giả 19
II.5.3.3.2. Mức 2-b: Chức năng quản lý mượn trả 19
II.5.3.3.3. Mức 2-c: Chức năng quản lý kho sách 20
II.5.3.3.4. Mức 2-d: Chức năng báo cáo thống kê 21
II.5.3.3.5. Mức 2-e: Chức năng quản lý tin tức 22
II.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu 22
II.6.1. Thông tin cơ sở dữ liệu 23
II.6.2. Thiết kế: 23
II.6.2.1. Tạo Cơ sở dữ liệu mới 23
II.6.2.2. Danh mục các bảng trong CSDL OLMS 24
II.6.2.2.1. Bảng lưu thông tin nhân viên quản lý 24
II.6.2.2.2. Bảng lưu thông tin người mượn (Độc giả) 25
II.6.2.2.3. Bảng lưu thông tin danh mục sách trong thư viện 26
II.6.2.2.4. Bảng lưu thông tin danh mục phiếu mượn 28
II.6.2.2.5. Bảng lưu thông tin danh mục sách mượn 29
II.6.2.2.6. Bảng lưu thông tin danh mục phòng sách 30
II.6.2.2.7. Bảng lưu thông tin danh mục khoa 31
II.6.2.2.8. Bảng lưu thông tin danh mục lớp 32
II.6.2.2.9. Bảng lưu thông tin danh mục chức vụ 33
II.6.2.2.10. Bảng lưu thông tin danh mục hình thức mượn 34
II.6.2.2.11. Bảng lưu thông tin danh mục ngôn ngữ: 35
II.6.2.2.12. Bảng lưu thông tin danh mục môn loại 36
II.6.2.2.13. Bảng lưu thông tin danh mục nhà xuất bản 36
II.6.2.2.14. Bảng lưu thông tin danh mục tác giả 37
II.6.2.2.15. Bảng lưu thông tin danh mục giới tính 38
II.6.2.2.16. Bảng lưu thông tin vị trí để sách: 39
II.6.2.2.17. Bảng lưu thông tin danh mục sách hỏng 39
II.6.2.2.18. Bảng lưu thông tin danh mục phân quyền 40
II.6.2.2.19. Bảng lưu thông tin danh mục tin tức 41
II.6.2.2.20. Bảng lưu thông tin danh mục địa chỉ liên lạc 42
II.6.2.2.21. Bảng lưu thông tin danh mục nhóm liên lạc 43
II.6.2.2.22. Bảng lưu thông tin danh mục lịch làm việc 44
II.6.2.2.23. Bảng lưu thông tin danh mục sự kiện (sự kiện khi nhân viên quản lý thao tác với CSDL): 45
II.6.2.2.24. Bảng lưu thông tin danh mục tên sự kiện xảy ra 46
II.6.2.3. Quan hệ giữa các bảng trong CSDL OLMS 47
II.6.2.3.1. Các thủ tục tạo liên kết giữa các bảng 47
II.6.2.3.1.1. Quan hệ giữa các bảng ‘Language’ và ‘BookTotal’ 47
II.6.2.3.1.2. Quan hệ giữa các bảng ‘MonLoai’ và ‘BookTotal’ 47
II.6.2.3.1.3. Quan hệ giữa các bảng ‘NXB’ và ‘BookTotal’ 47
II.6.2.3.1.4. Quan hệ giữa các bảng ‘PhongSach’ và ‘BookTotal’ 47
II.6.2.3.1.5. Quan hệ giữa các bảng ‘PhongSach’ và ‘BookTotal’ 48
II.6.2.3.1.6. Quan hệ giữa các bảng ‘TacGia’ và ‘BookTotal’ 48
II.6.2.3.1.7. Quan hệ giữa các bảng ‘BookTotal’ và ‘SachMuon’ 48
II.6.2.3.1.8. Quan hệ giữa các bảng ‘BookTotal’ và ‘SachHong’: 48
II.6.2.3.1.9. Quan hệ giữa các bảng ‘KhoaList’ và ‘ClassList’ 48
II.6.2.3.1.10. Quan hệ giữa các bảng ‘ChucVu’ và ‘ManageList’ 48
II.6.2.3.1.11. Quan hệ giữa các bảng ‘GioiTinh’ và ‘ManageList’ 48
II.6.2.3.1.12. Quan hệ giữa các bảng ‘PhanQuyen’ và ‘ManageList’ 49
II.6.2.3.1.13. Quan hệ giữa các bảng ‘PhongSach’ và ‘ManageList’ 49
II.6.2.3.1.14. Quan hệ giữa các bảng ‘LichLamViec’ và ‘ManageList’ 49
II.6.2.3.1.15. Quan hệ giữa các bảng ‘OLMS_News’ và ‘ManageList’ 49
II.6.2.3.1.16. Quan hệ giữa các bảng ‘ManageEvent’ và ‘ManageList’ 49
II.6.2.3.1.17. Quan hệ giữa các bảng ‘PhieuMuon’ và ‘ManageList’ 49
II.6.2.3.1.18. Quan hệ giữa các bảng ‘SoDiaChi’ và ‘ManageList’ 49
II.6.2.3.1.19. Quan hệ giữa các bảng ‘ManageEventsName’ và ‘ManageEvent’ 50
II.6.2.3.1.20. Quan hệ giữa các bảng ‘PhieuMuon’ và ‘SachMuon’ 50
II.6.2.3.1.21. Quan hệ giữa các bảng ‘ViTri’ và ‘PhongSach’ 50
II.6.2.3.1.22. Quan hệ giữa các bảng ‘HinhThucMuon’ và ‘PhieuMuon’ 50
II.6.2.3.1.23. Quan hệ giữa các bảng ‘UserList’ và ‘PhieuMuon’ 50
II.6.2.3.1.24. Quan hệ giữa các bảng ‘ClassList’ và ‘UserList’ 50
II.6.2.3.1.25. Quan hệ giữa các bảng ‘GioiTinh’ và ‘UserList’ 50
II.6.2.3.1.26. Quan hệ giữa các bảng ‘ContactGroup’ và ‘SoDiaChi’ 51
II.6.2.3.2. Sơ đồ quan hệ giữa các bảng 51

CHƯƠNG III. VẤN ĐỀ BẢO MẬT VÀ AN TOÀN THÔNG TIN
III.1. Tầm quan trọng của vấn đề bảo mật và an toàn thông tin 52
III.2. Vấn đề bảo đảm an toàn thông tin kết nối tới cơ sở dữ liệu 52
III.2.1.Đặc điểm lưu trữ thông tin kết nối tới CSDL của hệ thống 52
III.2.2. Mã hóa file cấu hình 53
III.3. Vấn đề an toàn mật khẩu cho nhân viên quản lý và người mượn 54
III.3.1. Mã hóa mật khẩu 54
III.1.2. Giải quyết vấn đề lấy lại thông tin đăng nhập 54

CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN
IV.1. Sản phẩm 54
IV.2. Kiến nghị 58
IV.3. Kết luận 58
PHỤ LỤC 58
Các tài liệu tham khảo: 58

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}