Đồ án quản lý đại lý c# full code, database, báo cáo
Mã SP: 1303FDIPG
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 621 0
Giá sản phẩm: 50 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 02-05-2018
Thể loại: Full
Đồ án quản lý đại lý c# full code, database, báo cáo. Giao diện đẹp kèm báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Đồ án quản lý đại lý c# full code, database, báo cáo
Code : C# + database + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M8080
Dung lượng download :21MB
Mô tả : Đồ án quản lý đại lý c# full code, database, báo cáo kết nối SQL server

Đồ án quản lý đại lý c# full code, database, báo cáo

Nội dung báo cáo:
Mục Lục
Danh mục bảng biểu 4
Danh mục hình ảnh 5
Chương 1. Hiện trạng và yêu cầu khách hàng 7
1.1. Hiện trạng tổ chức 7
1.2. Hiện trạng nghiệp vụ 7
1.2.1. Nghiệp vụ hiện tại 7
1.2.2. Vấn đề hiện tại 7
1.2.3. Phương hướng giải quyết 7
1.3. Hiện trạng cơ sở vật chất 8
1.3.1. Tin học 8
1.3.2. Con người 8
Chương 2. Phân tích yêu cầu phần mềm và mô hình hóa 9
2.1. Yêu cầu phần mềm 9
2.1.1. Yêu cầu chức năng 9
2.2. Mô hình hóa 11
2.2.1. Mô hình phân rã chức năng 11
2.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu 11
2.2.3. Mô hình thực thể - mối quan hệ 17
Chương 3. Thiết kế 21
3.1. Thiết kế kiến trúc phần mềm 21
3.2. Thiết kế dữ liệu 21
3.2.1. Thiết kế dữ liệu bộ nhớ chính 21
3.2.2. Thiết kế dữ liệu bộ nhớ phụ 23
3.3. Thiết kế giao diện và thành phần xử lí của giao diện 28
3.3.1. Tổng thể về giao diện hệ thống: 28
3.3.2. Giao diện nghiệp vụ Tiếp Nhận Đại Lý: 29
3.3.3. Giao diện nghiệp vụ Lập Phiếu Xuất Hàng 30
3.3.4. Giao diện nghiệp vụ Xem Danh Sách Đại Lý 31
3.3.5. Giao diện nghiệp vụ Lập Phiếu Thu Tiền 32
3.3.6. Giao diện nghiệp vụ Lập Báo Cáo Doanh Số 33
3.3.7. `Giao diện nghiệp vụ Lập Báo Cáo Công Nợ Đại Lý 34
3.3.8. Giao diện nghiệp vụ Thay Đổi Quy Định 35
3.3.9. Giao diện Chọn Nghiệp Vụ Đại Lý 35
3.3.10. Giao diện Chọn Nghiệp Vụ Báo Cáo 36
3.4. Thiết kế xử lý 37
3.4.1. Nghiệp vụ Tiếp Nhận Đại Lý: 37
3.4.2. Nghiệp vụ Lập Phiếu Xuất Hàng 42
3.4.3. Nghiệp vụ Xem Danh Sách Đại Lý 45
3.4.4. Nghiệp vụ Lập Phiếu Thu Tiền 46
3.4.5. Nghiệp vụ Lập Báo Cáo Doanh Số 47
3.4.6. Nghiệp vụ Lập Báo Cáo Công Nợ Đại Lý 48
Chương 4. Cài Đặt Phần Mềm 51
4.1. Tổng quan về công nghệ sử dụng 51
4.1.1. Windows presentation foundation 51
4.1.2. Ngôn ngữ lập trình C# 51
4.1.3. Language-integrated query 52
4.2. Cài đặt phần mềm 54
4.2.1. Lớp giao diện (Presentation Layer) 54
4.2.2. Lớp nghiệp vụ (Business Logic Layer) 54
4.2.3. Lớp truy cập cơ sở dữ liệu (Data Access Layer) 55
4.3. Vấn đề khi cài đặt 57
4.3.1. Cài đặt lớp giao diện 57
4.3.2. Cài đặt lớp nghiệp vụ 57
4.3.3. Cài đặt lớp truy cập cơ sở dữ liệu 57
Chương 5. Kiểm Thử 59
5.1. Unit Test 59
5.2. Integration Test 59
5.3. System Test 59
5.3.1. Phương pháp kiểm tra 59
5.3.2. Các bài kiểm tra 60
Chương 6. Tổng Kết 67
6.1. Tổng Kết 67
6.2. Nhận Xét & Đánh Giá 67
6.3. Phân Rã Công Việc 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO 70
Phụ Lục I: Phần Mềm Quản Lý Source Code

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}