Đồ án quản lý nhân sự bệnh viên code C# + data + báo cáo
Mã SP: 871EYQCV
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
4 1631 1
Giá sản phẩm: 20 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 19-02-2018
Thể loại: Full
Đồ án quản lý nhân sự bệnh viên code C# + data + báo cáo. Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Đồ án quản lý nhân sự bệnh viên code C# + data + báo cáo
Code : C# + data + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M2026
Dung lượng download : 4MB
Mô tả : : Đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự bệnh viên code C# data kết nối SQL server
 

Nội dung báo cáo:
MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
LỜI NÓI ĐẦU 4
CHƯƠNG I: KHÁO SÁT VÀ XÁC LẬP DỰ ÁN 5
1.1 Giới thiệu 5
1.2 Hiện trạng hệ thống 6
1.2.1 Sơ đồ tổ chức cơ quan của hệ thống: 6
1.2.2 Sơ đồ chức vụ liên quan 7
1.2.3 Mô tả quy trình nghiệp vụ của từng công việc trong hệ thống 8
1.3 Đánh giá hiện trạng hệ thống 10
1.4 Yêu cầu đối với hệ thống mới 10
1.5 Đề xuất các giải pháp có cân nhắc tính khả thi 10
1.6 Lập dự trù 10
1.6.1 Thiết bị: 10
1.6.2 Kĩ thuật: 10
1.6.3 Nhân sự 10
1.7 Lập kế hoạch triển khai dự án: 11
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ LOGIC VỀ CHỨC NĂNG 12
2.1 Sơ đồ phân cấp chức năng 12
2.1.1 Sơ đồ. 12
2.1.2 Mô tả chức năng mức lá. 13
2.2 Sơ đồ luồng dữ liệu. 14
2.2.1 Mức khung cảnh. 14
2.2.2 Mức đỉnh. 15
2.2.3 Mức dưới đỉnh. 16
2.2.3.1 Quản lý hồ sơ nhân viên. 16
2.2.3.2 Quản lý ca trực. 17
2.2.3.3 Quản lý lương 18
2.2.3.4 Thống kê - báo cáo. 19
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ DỮ LIỆU 20
3.1 Mô hình thực thể liên kết. 20
3.1.1 Xác định các thực thể, định danh tương ứng. 20
3.1.2 Mô hình liên kết thực thể. 20
3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý. 22
3.2.1 Lập từ điển dữ liệu. 22
3.2.1.1 Bảng HoSoNhanVien 22
3.2.1.2 Bảng BangChamCong 23
3.2.1.3 Bảng BangLuong 23
3.2.1.4 Bảng BangPhanCongCaTruc 24
3.2.1.5 Bảng ChiTietChamCong 24
3.2.1.6 Bảng BangChiTietPhanCongCaTruc 24
3.2.1.7 Bảng ChucVu 25
3.2.1.8 Bảng Khoa 25
3.2.2 Mô hình dữ liệu vật lý. 26
CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ GIAO DIỆN 27
4.1 Biểu mẫu menu chính 27
4.2 Các biểu mẫu điền dùng cho nhập dữ liệu 32
4.2.1 Biểu mẫu cập nhật Hồ sơ nhân viên 32
4.2.2 Biểu mẫu cập nhật phân công ca trực 34
4.2.3 Biểu mẫu cập nhật chấm công 35
4.2.4 Biểu mẫu cập nhật lương 36
4.3 Các biểu mẫu xử lý 38
4.3.1 Biểu mẫu Tìm kiếm hồ sơ nhân viên 38
4.3.2 Biểu mẫu Tìm kiếm phân công ca trực 40
4.3.3 Biểu mẫu Tìm kiếm chấm công 40
4.3.4 Biểu mẫu Tìm kiếm bảng lương 41
4.3.5 Tìm kiếm theo khoa và chức vụ 42
4.4 Thiết kế tài liệu xuất 44
4.4.1 Hồ sơ nhân viên 44
4.4.2 Bảng phân công ca trực 44
4.4.3 Bảng chấm công 45
4.4.4 Bảng lương 45
CHƯƠNG V: THIẾT KẾ KIỂM SOÁT VÀ CHƯƠNG TRÌNH 46
5.1 Mô hình kiểm soát dữ liệu đầu vào 46
5.2 Mô tả dữ liệu vật lý cho các bảng 46
5.2.1 Bảng người dùng 46
5.2.2 Bảng chức năng 47
5.2.3 Bảng nhóm quyền 48
5.1 Các biểu mẫu mô tả 49
5.1.1 Quản lý người dùng 49
5.1.2 Cập nhật nhóm quyền 50
5.1.3 Cấp quyền 51
5.1.4 Đăng nhập 51
5.1.5 Đổi mật khẩu 52
KẾT LUẬN 60
TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}