Đồ án tốt nghiệp quản lý thư viện code JAVA full database, báo cáo
Mã SP: 1365GXOZM
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
1 1237 0
Giá sản phẩm: 50 Xu
Danh mục: Source code JAVA
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 09-05-2018
Thể loại: Full
Đồ án tốt nghiệp quản lý thư viện code JAVA full database, báo cáo. Là đồ án hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình java.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án :  Đồ án tốt nghiệp quản lý thư viện code JAVA full database, báo cáo
Code :  Java + database + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M201813
Dung lượng download :6MB
Mô tả : Đồ án tốt nghiệp quản lý thư viện code JAVA full database kết nối SQL server

Đồ án tốt nghiệp quản lý thư viện code JAVA full database, báo cáo

Mục lục................................................................................................................................ 2

1      Giới thiệu...................................................................................................................... 6

1.1       Mục đích................................................................................................................. 6

1.2       Phạm vi................................................................................................................... 6

1.3       Từ điển thuật  ngữ.................................................................................................. 7

1.4       Tham khảo.............................................................................................................. 9

2      Thiết kế kiến trúc........................................................................................................ 10

2.1       Phân tích use case................................................................................................. 10

2.1.1       Use case “Phát hành thẻ”.............................................................................. 10

2.1.2       Use case “Cập nhật thông tin thẻ”................................................................ 11

2.1.3       Use case “Tìm kiếm thẻ mượn”..................................................................... 12

2.1.4       Use case “Thêm mới sách”............................................................................ 14

2.1.5       Use case “Thêm bản sao sách đã có”............................................................. 15

2.1.6       Use case “Xem thông tin sách”..................................................................... 17

2.1.7       Use case “Đăng kí mượn sách”..................................................................... 18

2.1.8       Use case “Hủy đăng kí mượn”...................................................................... 20

2.1.9       Use case “Tìm kiếm thông tin mượn sách”................................................... 21

2.1.10         Use case “Cho mượn sách”........................................................................ 22

2.1.11         Use case “Nhận trả sách”........................................................................... 23

2.2       Biểu đồ lớp phân tích gộp.................................................................................... 24

3      Thiết kế giao diện....................................................................................................... 25

3.1       Giao diện người dùng.......................................................................................... 25

3.1.1       Biểu đồ dịch chuyển màn hình...................................................................... 25

3.1.2       Thiết kế giao diện.......................................................................................... 29

4      Thiết kế lớp................................................................................................................. 55

4.1       Biểu đồ lớp thiết kế.............................................................................................. 55

4.2       Thiết kế lớp chi tiết.............................................................................................. 56

4.2.1       Thiết kế lớp Author....................................................................................... 56

4.2.2       Thiết kế lớp Publisher.................................................................................... 57

4.2.3       Thiết kế lớp Book.......................................................................................... 58

4.2.4       Thiết kế lớp CoppyOfBook........................................................................... 59

4.2.5       Thiết kế lớp Borrower................................................................................... 61

4.2.6       Thiết kế lớp BorrowingCard......................................................................... 63

4.2.7       Thiết kế lớp BorrowingInormation................................................................ 64

4.2.8       Thiết kế lớp DetailLentBook......................................................................... 67

4.2.9       Thiết kế lớp Librarian.................................................................................... 69

4.2.10         Thiết kế lớp User........................................................................................ 70

4.2.11         Thiết kế lớp AuthorController.................................................................... 72

4.2.12         Thiết kế lớp PublisherController................................................................ 73

4.2.13         Thiết kế lớp BookController...................................................................... 74

4.2.14         Thiết kế lớp BorowerController................................................................. 75

4.2.15         Thiết kế lớp BorrowingInformationController........................................... 75

4.2.16         Thiết kế lớp BookDetailController............................................................. 76

4.2.17         Thiết kế lớp DetailLentBookController..................................................... 77

4.2.18         Thiết kế lớp CreateNewCardController..................................................... 78

4.2.19         Thiết kế lớp UpdateInfoController............................................................ 79

4.2.20         Thiết kế lớp RegistrationBookController................................................... 80

4.2.21         Thiết kế lớp CardController....................................................................... 81

4.2.22         Thiết kế lớp CancelBorrowController........................................................ 82

4.2.23         Thiết kế lớp ReturnBookController........................................................... 84

5      Thiết kế mô hình dữ liệu............................................................................................. 85

5.1       Biểu đồ thực thể liên kết...................................................................................... 85

5.2       Chuẩn hoá............................................................................................................ 86

5.2.1       Biểu đồ liên kết giữa các bảng....................................................................... 86

5.3       Thiết kế chi tiết bảng............................................................................................ 87

5.3.1       Bảng Sach...................................................................................................... 87

5.3.2       Bảng BanSaoSach......................................................................................... 87

5.3.3       Bảng NhaPhatHanh....................................................................................... 88

5.3.4       Bảng TacGia.................................................................................................. 88

5.3.5       Bảng ChiTietTacGia...................................................................................... 88

5.3.6       Bảng TaiKhoan.............................................................................................. 89

5.3.7       Bảng NguoiMuon.......................................................................................... 89

5.3.8       Bảng ThuThu................................................................................................. 90

5.3.9       Bảng TheMuon.............................................................................................. 91

5.3.10         Bảng ThongTinMuonTraSach.................................................................... 91

5.3.11         Bảng ChiTietMuonSach............................................................................. 93

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

Sản phẩm gợi ý cho bạn

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}