Share Đồ án quản lý thư viện Code C# , database, báo cáo
Mã SP: 661MEQYA
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
1 701 0
Giá sản phẩm: 15 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 13-02-2018
Thể loại: Full
Share Đồ án quản lý thư viện Code C# , database, kèm báo cáo rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp môn c# . Download source code 123click.org.

Thông tin chi tiết

Share Đồ án quản lý thư viện Code C#:

Nội dung báo cáo:

LỜI CẢM ƠN........................................................................................................................... 1

MỤC LỤC ............................................................................................................................... 2

LỜI NÓI ĐẦU ......................................................................................................................... 7

MỞ ĐẦU .................................................................................................................................. 8

  1. Lý do chọn đề tài:.................................................................................................................... 8
  2. Cơ sở lý luận: 8
  3. Cơ sở thực tiễn: 8
  4. Mục đích nghiên cứu: 9

III. Đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu: 9

  1. Giả thiết khoa học: 9
  2. Nhiệm vụ nghiên cứu: 10
  3. Phương pháp nghiên cứu: 10

VII. Đóng góp của đề tài: 10

 

CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

I.1. Mô tả các quy trình quản lý tại thư viện. 11

I.1.1.Nhập sách - cập nhật: 11

I.1.2.Cấp thẻ thư viện: 12

I.1.3. Mượn trả sách: 12

I.1.4. Xóa đầu sách: 13

I.1.5. Xóa người mượn: 13

I.1.6. Báo cáo thống kê: 14

 

CHƯƠNG II. CÁC BƯỚC PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

II.1. Các yêu cầu đặt ra đối với hệ thống mới: 15

II.2. Phạm vi nghiên cứu: 15

II.3. Giới hạn hệ thống: 15

II.4 Các chức năng của hệ thống mới 16

II.4.1. Đối với ban quản lý thư viện. 16

II.4.2. Đối với người mượn sách( Giảng viên, sinh viên,…) 16

II.4.3. Tính năng chung của hệ thống. 16

II.5. Thiết kế sơ đồ hoạt động của hệ thống. 17

II.5.1. Sơ đồ chức năng nghiệp vụ. 17

II.5.2. Sơ đồ ngữ cảnh. 17

II.5.3. Sơ đồ luồng dữ liệu –DFD (Data Flow Diagram) 17

II.5.3.1. Mức 0: 18

II.5.3.2. Mức 1: 18

II.5.3.3. Mức 2: 19

II.5.3.3.1. Mức 2-a: Chức năng quản lý độc giả. 19

II.5.3.3.2. Mức 2-b: Chức năng quản lý mượn trả. 19

II.5.3.3.3. Mức 2-c: Chức năng quản lý kho sách. 20

II.5.3.3.4. Mức 2-d: Chức năng báo cáo thống kê. 21

II.5.3.3.5. Mức 2-e: Chức năng quản lý tin tức. 22

II.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu. 22

II.6.1. Thông tin cơ sở dữ liệu. 23

II.6.2. Thiết kế: 23

II.6.2.1. Tạo Cơ sở dữ liệu mới 23

II.6.2.2. Danh mục các bảng trong CSDL OLMS. 24

II.6.2.2.1. Bảng lưu thông tin nhân viên quản lý. 24

II.6.2.2.2. Bảng lưu thông tin người mượn (Độc giả) 25

II.6.2.2.3. Bảng lưu thông tin danh mục sách trong thư viện. 26

II.6.2.2.4. Bảng lưu thông tin danh mục phiếu mượn. 28

II.6.2.2.5. Bảng lưu thông tin danh mục sách mượn. 29

II.6.2.2.6. Bảng lưu thông tin danh mục phòng sách. 30

II.6.2.2.7. Bảng lưu thông tin danh mục khoa. 31

II.6.2.2.8. Bảng lưu thông tin danh mục lớp. 32

II.6.2.2.9. Bảng lưu thông tin danh mục chức vụ. 33

II.6.2.2.10. Bảng lưu thông tin danh mục hình thức mượn. 34

II.6.2.2.11. Bảng lưu thông tin danh mục ngôn ngữ: 35

II.6.2.2.12. Bảng lưu thông tin danh mục môn loại 36

II.6.2.2.13. Bảng lưu thông tin danh mục nhà xuất bản. 36

II.6.2.2.14. Bảng lưu thông tin danh mục tác giả. 37

II.6.2.2.15. Bảng lưu thông tin danh mục giới tính. 38

II.6.2.2.16. Bảng lưu thông tin vị trí để sách: 39

II.6.2.2.17. Bảng lưu thông tin danh mục sách hỏng. 39

II.6.2.2.18. Bảng lưu thông tin danh mục phân quyền. 40

II.6.2.2.19. Bảng lưu thông tin danh mục tin tức. 41

II.6.2.2.20. Bảng lưu thông tin danh mục địa chỉ liên lạc. 42

II.6.2.2.21. Bảng lưu thông tin danh mục nhóm liên lạc. 43

II.6.2.2.22. Bảng lưu thông tin danh mục lịch làm việc. 44

II.6.2.2.23. Bảng lưu thông tin danh mục sự kiện (sự kiện khi nhân viên quản lý thao tác với CSDL): 45

II.6.2.2.24. Bảng lưu thông tin danh mục tên sự kiện xảy ra. 46

II.6.2.3. Quan hệ giữa các bảng trong CSDL OLMS. 47

II.6.2.3.1. Các thủ tục tạo liên kết giữa các bảng. 47

II.6.2.3.1.1. Quan hệ giữa các bảng ‘Language’ và ‘BookTotal’ 47

II.6.2.3.1.2. Quan hệ giữa các bảng ‘MonLoai’ và ‘BookTotal’ 47

II.6.2.3.1.3. Quan hệ giữa các bảng ‘NXB’ và ‘BookTotal’ 47

II.6.2.3.1.4. Quan hệ giữa các bảng ‘PhongSach’ và ‘BookTotal’ 47

II.6.2.3.1.5. Quan hệ giữa các bảng ‘PhongSach’ và ‘BookTotal’ 48

II.6.2.3.1.6. Quan hệ giữa các bảng ‘TacGia’ và ‘BookTotal’ 48

II.6.2.3.1.7. Quan hệ giữa các bảng ‘BookTotal’ và ‘SachMuon’ 48

II.6.2.3.1.8. Quan hệ giữa các bảng ‘BookTotal’ và ‘SachHong’: 48

II.6.2.3.1.9. Quan hệ giữa các bảng ‘KhoaList’ và ‘ClassList’ 48

II.6.2.3.1.10. Quan hệ giữa các bảng ‘ChucVu’ và ‘ManageList’ 48

II.6.2.3.1.11. Quan hệ giữa các bảng ‘GioiTinh’ và ‘ManageList’ 48

II.6.2.3.1.12. Quan hệ giữa các bảng ‘PhanQuyen’ và ‘ManageList’ 49

II.6.2.3.1.13. Quan hệ giữa các bảng ‘PhongSach’ và ‘ManageList’ 49

II.6.2.3.1.14. Quan hệ giữa các bảng ‘LichLamViec’ và ‘ManageList’ 49

II.6.2.3.1.15. Quan hệ giữa các bảng ‘OLMS_News’ và ‘ManageList’ 49

II.6.2.3.1.16. Quan hệ giữa các bảng ‘ManageEvent’ và ‘ManageList’ 49

II.6.2.3.1.17. Quan hệ giữa các bảng ‘PhieuMuon’ và ‘ManageList’ 49

II.6.2.3.1.18. Quan hệ giữa các bảng ‘SoDiaChi’ và ‘ManageList’ 49

II.6.2.3.1.19. Quan hệ giữa các bảng ‘ManageEventsName’ và ‘ManageEvent’ 50

II.6.2.3.1.20. Quan hệ giữa các bảng ‘PhieuMuon’ và ‘SachMuon’ 50

II.6.2.3.1.21. Quan hệ giữa các bảng ‘ViTri’ và ‘PhongSach’ 50

II.6.2.3.1.22. Quan hệ giữa các bảng ‘HinhThucMuon’ và ‘PhieuMuon’ 50

II.6.2.3.1.23. Quan hệ giữa các bảng ‘UserList’ và ‘PhieuMuon’ 50

II.6.2.3.1.24. Quan hệ giữa các bảng ‘ClassList’ và ‘UserList’ 50

II.6.2.3.1.25. Quan hệ giữa các bảng ‘GioiTinh’ và ‘UserList’ 50

II.6.2.3.1.26. Quan hệ giữa các bảng ‘ContactGroup’ và ‘SoDiaChi’ 51

II.6.2.3.2. Sơ đồ quan hệ giữa các bảng. 51

 

CHƯƠNG III. VẤN ĐỀ BẢO MẬT VÀ AN TOÀN THÔNG TIN

III.1. Tầm quan trọng của vấn đề bảo mật và an toàn thông tin. 52

III.2. Vấn đề bảo đảm an toàn thông tin kết nối tới cơ sở dữ liệu. 52

III.2.1.Đặc điểm lưu trữ thông tin kết nối tới CSDL của hệ thống. 52

III.2.2. Mã hóa file cấu hình. 53

III.3. Vấn đề an toàn mật khẩu cho nhân viên quản lý và người mượn. 54

III.3.1. Mã hóa mật khẩu. 54

III.1.2. Giải quyết vấn đề lấy lại thông tin đăng nhập. 54

 

CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN

IV.1. Sản phẩm.. 54

IV.2. Kiến nghị 58

IV.3. Kết luận. 58

PHỤ LỤC.. 58

Các tài liệu tham khảo: 58

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}