Share source code quản lý khách sạn c#, database, báo cáo
Mã SP: 494QWTXF
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
1 832 0
Giá sản phẩm: 15 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 05-02-2018
Thể loại: Full
Tải source code quản lý khách sạn c# full code , database, báo cáo. Với nhiều tính năng rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết

Nội dung báo cáo :
LỜI NÓI ĐẦU 1
A. TỔNG QUAN 2
I. Giới thiệu về cơ quan thực tập 2
1. Giới thiệu 2
2. Mục tiêu phát triển 3
II. Đối tượng và phạm vi ứng dụng 3
1. Đối tượng 3
2. Phạm vi ứng dụng 3
2.1. Mô hình 4
2.2. Mô tả phạm vi 4
III. Kế hoạch thực hiện 6
B. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7
I. Một số khái niệm 7
II. Môi trường 7
1. Môi trường lập trình 7
2. Ngôn ngữ lập trình và cài đặt 8
3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 8
3.1. Giới thiệu về sql 2005 8
3.2. Sql là ngôn ngữ của cơ sở dữ liệu quan hệ 9
3.3. Vai trò của sql 9
4. Công cụ hỗ trợ 10
5. Công cụ tạo tài liệu hướng dẫn 10
6. Các gói hỗ trợ 10
III. Phân tích thiết kế 10
1. Mô hình 10
2. Mô hình dòng dữ liệu (DFD – Data Flow Diagram) 11
3. Mô hình thực thể – kết hợp (Entity Relationship Model) 11
C. PHÂN TÍCH 12
I. Phân tích hiện trạng 12
II. Phân tích yêu cầu 12
1. Các qui trình nghiệp vụ chính 12
1.1. Quản lý khai thác phòng 12
1.2. Quản lý khách hàng 13
1.3. Quản lý các dịch vụ của khách sạn 13
1.4. Quản lý phòng 13
1.5. Thống kê 13
2. Các yêu cầu chức năng 14
2.1. Yêu cầu lưu trữ 14
2.2. Yêu cầu nghiệp vụ 15
2.3. Yêu cầu báo biểu 15
3. Các yêu cầu phi chức năng 15
4. Đánh giá 16
4.1. Khả thi về kỹ thuật 16
4.2. Khả thi về hoạt động 17
III. Phân tích dữ liệu 17
1. Mô hình dòng dữ liệu (DFD – Data Flow Diagram) 17
2. Mô hình quan niệm dữ liệu (thực thể - kết hợp) 35
2.1. Mô tả các thực thể 36
2.2. Mô hình quan niệm dữ liệu 37
D. THIẾT KẾ 50
I. Thiết kế chức năng phần mềm hệ thống 50
1. Sơ đồ cấu trúc hệ thống 50
2. Kiến trúc phần mềm 51
II. Thiết kế dữ liệu 52
1. Quan hệ giữa các bảng 52
2. Mô tả các bảng 52
3. Mô tả các ràng buộc toàn vẹn (sử dụng ngôn ngữ phép tính quan hệ) 61
3.1. Ràng buộc toàn vẹn miền giá trị 61
3.2. Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính 61
3.3. Ràng buộc toàn vẹn liên bộ 63
3.4. Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu 68
3.5. Ràng buộc toàn vẹn liên bộ-liên quan hệ 70
III. Thiết kế giao diện 72
E. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT: 77
F. PHẦN KẾT: 80
G. TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số
{**} {**}