Share source code quản lý nhân sự tiền lương c#, full code, database, báo cáo
Mã SP: 500ADCVM
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
3 2012 0
Giá sản phẩm: 20 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 05-02-2018
Thể loại: Full
Share source code quản lý nhân sự tiền lương c# đầy đủ tính năng full code, database, báo cáo rất phù hợp với các bạn làm báo cáo tốt nghiệp

Thông tin chi tiết

Nội dung báo cáo :
A. GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP 1
I. Lịch sử hình thành 1
II. Tổng quan 1
III. Sơ đồ tổ chức 2
B. TỔNG QUAN HỆ THỐNG 3
I. Giới thiệu hệ thống 3
1. Hiện trạng bài toán 3
1.1. Chức năng quản lý nhân sự 4
1.2. Chức năng quản lý tiền lương 4
1.3. Chức năng quản lý hệ thống 4
1.4. Chức năng báo cáo 5
2. Mô tả phạm vi hệ thống 6
2.1. Mô tả 6
2.2. Phát biểu vấn đề 6
2.3. Mục tiêu 6
2.4. Lợi ích mang lại 7
2.5. Các bước thực hiện 7
2.6. Thời gian ước tính 7
3. Ràng buộc tổng quan hệ thống 7
4. Hạn chế trong khi phát triển hệ thống 7
5. Hạn chế trong quá trình thu thập thông tin phục vụ yêu cầu 8
6. Đánh giá khả thi 8
6.1. Khả thi kinh tế 8
6.2. Khả thi kỹ thuật 8
6.3. Khả thi hoạt động 10
II. Yêu cầu hệ thống 11
1. Yêu cầu chức năng chung của hệ thống 11
2. Yêu cầu phi chức năng 11
3. Yêu cầu phần cứng 11
4. Yêu cầu phần mềm 11
5. Yêu cầu về nghiệp vụ 12
5.1. Nhân viên quản lý nhân sự 12
5.2. Nhân viên quản lý lương 12
III. Thu thập yêu cầu từ cơ quan 12
C. PHÂN TÍCH 13
I. Phân tích chức năng(sơ đồ trường hợp sử dụng) 13
1. Sơ đồ trường hợp sử dụng người dùng 14
2. Sơ đồ trường hợp sử dụng tổng quát 15
3. Sơ đồ trường hợp sử dụng quản lý danh mục 16
4. Sơ đồ trường hợp sử dụng thống kê - báo cáo 17
5. Sơ đồ trường hợp sử dụng quản lý thông tin nhân viên 18
6. Sơ đồ trường hợp sử dụng quản lý lương 19
7. Sơ đồ trường hợp sử dụng quản lý chính sách cho người lao động 19
8. Sơ đồ trường hợp sử dụng quản lý tuyển dụng 20
9. Sơ đồ trường hợp sử dụng quản lý hợp đồng lao động 21
II. Phân tích hệ thống (sơ đồ lớp) 22
D. THIẾT KẾ 23
I. Thiết kế chức năng 23
1. Sơ đồ hoạt động 23
1.1. Sơ đồ hoạt động đăng nhập 24
1.2. Sơ đồ hoạt động tra cứu thông tin nhân viên 24
1.3. Sơ đồ hoạt động thống kê lương nhân viên 25
2. Sơ đồ tuần tự 25
2.1. Sơ đồ tuần tự cho đăng nhập 26
2.2. Sơ đồ tuần tự cho nhập thông tin nhân viên 27
2.3. Sơ đồ tuần tự quản lý chức vụ 28
2.4. Sơ đồ tuần tự quản lý lương 29
2.5. Sơ đồ tuần tự thống kê nhân viên 30
2.6. Sơ đồ tuần tự thống kê lương nhân viên 31
II. Thiết kế hệ thống 32
1. Thông tin nhân viên 34
2. Nhân viên 35
3. Chức vụ 35
4. Ứng viên 36
5. Thân nhân 37
6. Loại quan hệ 37
7. Phòng ban 37
8. Quá trình công tác 38
9. Đào tạo 38
10. Danh sách nhân viên đào tạo 39
11. Dân tộc 39
12. Tôn giáo 39
13. Quốc tịch 40
14. Chính trị 40
15. Ngoại ngữ 40
16. Tin học 41
17. Trình độ chuyên môn 41
18. Loại hợp đồng 41
19. Hợp đồng 42
20. Điều chuyển công tác 42
21. Công việc 43
22. Phụ cấp 43
23. Tạm ứng 44
24. Bậc lương 44
25. Nghạch 44
26. Hệ số lương 45
27. Nhật ký bảng lương 45
28. Bảng lương 46
29. Khen thưởng 47
30. Kỷ luật 47
III. Sơ đồ cây chức năng hệ thống 48
IV. Ràng buộc toàn vẹn 49
1. Ràng buộc toàn vẹn niền giá trị 49
2. Ràng buộc toàn vẹn lien bộ 50
3. Ràng buộc toàn vent ham chiếu 51
V. Thiết kế giao diện 55
1. Giao diện chính 55
2. Giao diện đăng nhập 56
3. Giao diện đổi mật khẩu 56
4. Giao diện thông tin nhân viên 57
5. Giao diện thông tin ứng viên 58
6. Giao diện loại hợp đồng 59
7. Giao diện bảng lương nhân viên 59
8. Giao diện phụ cấp nhân viên 60
9. Giao diện bậc lương nhân viên 61
10. Giao diện hệ số lương nhân viên 62
E. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 63
I. Nhận xét, đánh giá 63
II. Những việc làm được 63
III. Những việc chưa làm được 63
IV. Hướng phát triển 63
F. TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số
{**} {**}