Source code đồ án quản lý học sinh cấp 3 c# full database, báo cáo
Mã SP: 801ZDAOJ
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
1 926 0
Giá sản phẩm: 5 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 16-02-2018
Thể loại: Full
Source code đồ án quản lý học sinh cấp 3 c# full database, báo cáo. Code dễ hiểu rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Source code đồ án quản lý học sinh cấp 3 c# full database, báo cáo
Code : C# + database + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M1000
Dung lượng download : 2MB
Mô tả : ource code đồ án quản lý học sinh cấp 3 c# kết nối SQL server

Source code đồ án quản lý học sinh cấp 3 c# :

Nội dung báo cáo:

MỤC LỤC

Chương 1 : Khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu.........................................................2
1.1 Khảo sát hiện trạng.............................................................................................2
1.2 Yêu cầu chức năng..............................................................................................2
1.2.1 Danh sách các yêu cầu nghiệp vụ ...................................................................2
1.2.2 Bảng qui định..................................................................................................2
1.2.3 Biểu mẫu liên quan.........................................................................................3
1.3 Yêu cầu chất lượng.............................................................................................4
Chương 2 : Phân tích..........................................................................................................5
1.1 Mô hình hoá yêu cầu người sử dụng...................................................................5
1.1.1 Mô hình Usecase.............................................................................................5
1.1.2 Mô hình hóa từng yêu cầu của người sử dụng................................................5
1.1.3 Chức năng tra cứu học sinh.............................................................................6
1.1.4 Chức năng nhập bảng điểm môn....................................................................6
1.1.5 Chức năng lập báo cáo tổng kết......................................................................7
1.1.6 Chức năng thay đổi qui định...........................................................................7
1.2 Sơ đồ lớp.............................................................................................................8
1.2.1 Sơ đồ lớp ở mức phân tích..............................................................................8
1.2.2 Danh sách các lớp đối tượng...........................................................................8
1.2.3 Mô tả từng lớp đối tượng................................................................................8
1.2.4 Danh sách các ràng buộc.................................................................................9
Chương 3 : Thiết kế ............................................................................................................9
1.1 Thiết kế dữ liệu...................................................................................................9
1.1.1 Mô hình ER.....................................................................................................9
1.1.2 Sơ đồ logic....................................................................................................10
1.1.3 Danh sách các bảng.......................................................................................10
1.1.4 Mô tả chi tiết từng bảng dữ liệu....................................................................10
1.2 Thiết kế giao diện..............................................................................................12
1.3 Thiết kế xử lý....................................................................................................12
1.3.1 Màn hình đăng nhập......................................................................................12
1.3.2 Màn hình tiếp nhận học sinh.........................................................................13
1.3.3 Màn hình tra cứu...........................................................................................15
1.3.4 Màn hình nhập bảng điểm môn....................................................................16
1.3.5 Màn hình thay đổi qui định...........................................................................19
Chương 4 : Cài đặt và thử nghiệm................................................................................20
1.1 C ài đ ặt.............................................................................................................20
1.2 Thử nghiệm.......................................................................................................20
Chương 5 : Kết luận và hướng phát triển..........................................................................39
1.1 Kết quả thực hiện được.....................................................................................39
1.2 Tự đánh giá.......................................................................................................39
1.2.1 Ưu điểm........................................................................................................39
1.2.2 Hạn chế .........................................................................................................40
1.3 Hướng phát triển...............................................................................................40

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}