Source code đồ án quản lý học sinh trung học phổ thông c# , báo cáo, data
Mã SP: 549NJAMG
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 601 0
Giá sản phẩm: 20 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 08-02-2018
Thể loại: Full
source code đồ án quản lý học sinh THPT c# full code, database , báo cáo với nhiều tính nắng rất tốt để các bạn có thêm tài liệu tham khảo làm đồ án.

Thông tin chi tiết

Source code đồ án quản lý học sinh trung học phổ thông c# , báo cáo, data

Nôi dung báo cáo Source code đồ án quản lý học sinh trung học phổ thông c#:

MỤC LỤC
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
I. Lý do chọn đề tài: 1
II. Giới thiệu sơ lược về phần mềm: 1
1. Mục đích: 1
2. Công việc chính: 1
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN 2
1. Phát biểu vấn đề: 2
2. Mục tiêu: 2
3. Lợi ích mang lại: 2
4. Thời gian dự tính: 2
6. Tiêu chuẩn đánh giá: 2
a. Đánh giá, xếp loại học lực: 2
b. Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm: 3
c. Sử dụng kết quả đánh giá xếp loại: 3
7. Quy định: 3
8. Quản lý: 4
9. Nghiệp vụ: 5
10. Hệ thống báo cáo: 6
CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7
1. Tổng quan về UML: 7
2. Các biểu đồ (Diagrams) trong UML: 7
a. Biểu đồ lớp (Class Diagrams): 7
b. Biểu đồ đối tượng (Object Diagrams): 7
c. Biểu đồ Use Case (Use Case Diagrams): 7
d. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagrams): 7
e. Biểu đồ cộng tác (Collaboration Diagrams): 8
f. Biểu đồ trạng thái (Statechart Diagrams): 8
g. Biểu đồ hoạt động (Activity Diagrams): 8
h. Biểu đồ thành phần (Component Diagrams): 8
i. Biểu đồ triển khai (Deployment Diagrams): 8
3. Biểu đồ use case (Usecase Diagrams): 8
a. Một số lưu ý khi thiết kế usecase: 8
b. Vai trò của biểu đồ Use-case: 8
c. Lợi ích của biểu đồ use-case: 9
d. Các ký hiệu cơ bản: 9
e. Xác định Use case: 11
f. Biểu đồ lớp: 11
g. Biểu đồ tuần tự: 14
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH 16
I. Sơ đồ use case: 16
1. Sơ đồ use-case tổng quát: 16
2. Sơ đồ cho actor “Ban Giám Hiệu”: 16
3. Sơ đồ cho ator “Giáo Vụ”: 17
4. Sơ đồ cho actor “Giáo Viên”: 17
II. Đặc tả Use-case: 18
1. Đặc tả Use-case Đăng Nhập: 18
2. Đặc tả Use-case Đổi mật khẩu: 18
3. Đặc tả Use-case Quản lý người dùng: 19
4. Đặc tả use-case Phân công giáo viên: 20
5. Đặc tả Use-case Tìm kiếm học sinh: 22
6. Đặc tả Use-case tìm kiếm giáo viên: 22
7. Đặc tả Use-case Tiếp nhận học sinh: 23
8. Đặc tả Use-case Quản lý điểm: 24
9. Đặc tả Use-case Quản Lý Năm Học: 26
10. Đặc tả Usecase Quản lý lớp: 27
11. Đặc tả Usecase Giáo Viên: 29
12. Đặc tả Usecase Quản lý Học Lực: 30
13. Đặc tả usecase Quản lý loại điểm: 32
14. Đặc tả usecase quản lý tôn giáo: 33
15. Đặc tả Usecase quản lý kết quả: 35
16. Đặc tả usecase phân lớp học sinh: 36
17. Đặc tả Usecase thống kê: 37
III. Biểu đồ tương tác đối tượng (biểu đồ tuần tự): 38
1. Đăng nhập: 38
2. Đổi mật khẩu: 38
3. Quản lý người dùng: 39
4. Phân công giáo viên: 41
5. Tìm kiếm học sinh: 42
6. Tìm kiếm giáo viên: 43
7. Tiếp nhận học sinh: 43
8. Điểm: 45
9. Năm học: 46
10. Lớp học: 48
11. Giáo viên: 49
12. Học lực: 51
13. Loại điểm: 52
14. Tôn giáo: 54
15. Kết quả: 55
16. Thống kê: 57
17. Phân lớp học sinh: 57
IV. Biểu đồ lớp: 58
1. Chi tiết các đối tượng: 58
2. Biểu đồ lớp tổng quát: 59
V. Thiết kế: 60
1. Thiết kế cơ sở dữ liệu: 60
2. Thiết kế giao diện: 62
CHƯƠNG IV. TỔNG KẾT 65
I. Các phần thực hiện: 65
II. Các phần chưa thực hiện: 65
III. Hướng phát triển: 65
IV. Nhận xét: 65

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}