Source code đồ án quản lý tài sản c# full code, data, báo cáo
Mã SP: 524ZLQUL
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
1 1038 0
Giá sản phẩm: 20 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 05-02-2018
Thể loại: Full
source code đồ án quản lý tài sản c# đầy đủ code ,database có hướng dẫn kèm theo rất phù hợp để các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết

Source code đồ án quản lý tài sản c# full code, data, báo cáo

 

Tên đồ án : Đồ án quản lý tài sản C# + Báo cáo + databae
Code : C# + database
Tác giả:
Dung lượng download : 8MB

Mô tả: Đồ án tốt nghiệp quản lý tài sản database kết nối sql server.

MỤC LỤC Source code đồ án quản lý tài sản c#

A. TỔNG QUAN 1
I. GIỚI THIỆU VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP. 1
1. Lịch sử hình thành và phát triển. 1
2. Giới thiệu tổng quan về ngân hàng. 1
3. Sơ đồ tổ chức của MXBank: 2
4. Nhiệm vụ các phòng ban. 2
II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT. 5
1. Tình hình thực tế. 5
2. Môi trường. 5
B. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ 6
I. MÔ TẢ PHẠM VI HỆ THỐNG. 6
1. Đối tượng. 6
2. Phạm vi. 7
3. Ràng buộc hệ thống. 8
4. Các hạn chế. 8
II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG. 9
1. Đánh giá tổ chức cơ sở dữ liệu. 9
2. Yêu cầu kỹ thuật. 9
3. Xác định thuật ngữ. 9
III. ĐÁNH GIÁ KHẢ THI HỆ THỐNG. 10
1. Khả thi về kinh tế. 10
2. Khả thi về kỹ thuật. 10
3. Khả thi về hoạt động. 10
4. Kế hoạch thực hiện. 11
C. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG. 13
I. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG. 13
1. Đăng nhập. 13
2. Quản lý. 13
3. Các nghiệp vụ. 14
4. Báo cáo. 15
II. YÊU CẦU CHỨC NĂNG. 15
1. Yêu cầu chức năng phần mềm. 15
2. Yêu cầu phi chức năng của phần mềm. 15
3. Mô tả Actor. 15
4. Mô tả Use-case. 16
III. ĐẶT TẢ USE-CASE. 17
1. Use –case đăng nhập. 17
2. Use-Case quản lý người dùng. 18
3. Use-Case quản lý tài sản. 19
4. Use-Case báo cáo thống kê tài sản. 21
5. Use-Case thanh lý tài sản. 23
6. Use-Case xuất tài sản. 25
7. Use-Case tra cứu tài sản. 26
8. Use-Case quản lý công cụ. 27
9. Use-Case thanh lý công cụ. 29
10. Use-Case thống kê công cụ. 29
11. Use-Case di chuyển, xếp phòng. 31
12. Use-Case tra cứu công cụ. 32
13. Use-Case quản lý thuê. 33
14. Use-Case quản lý đơn vị tính. 34
15. Use-Case tra cứu thuê. 35
IV. SƠ ĐỒ USE-CASE. 37
1. Use-Case tổng quát. 37
2. Use-Case đăng nhập. 37
3. Use-Case quản lý nhân viên. 38
4. Use-Case quản lý tài sản. 38
5. Use-Case quản lý công cụ. 39
6. Use-Case quản lý thuê tài sản. 39
7. Use-Case thanh lý tài sản. 40
8. Use-Case thống kê tài sản. 40
V. SƠ ĐỒ TUẦN TỰ. 41
1. Use-Case đăng nhập. 41
2. Use-Case quản lý tài sản. 42
3. Use-Case quản lý công cụ. 43
4. Use-Case quản lý thuê mướn. 44
5. Lập báo cáo kiểm kê. 45
VI. SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG. 46
1. Hoạt động đăng nhập. 46
2. Hoạt động người dùng. 47
3. Hoạt động quản lý tài sản. 48
4. Hoạt động quản lý công cụ. 49
5. Hoạt động quản lý thuê. 50
6. Hoạt động tìm kiếm. 51
VII. SƠ ĐỒ LỚP. 52
1. Xác định các đối tượng. 52
2. Mối quan hệ giữa các đối tượng. 52
3. Sơ đồ lớp. 53
D. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU. 54
I. MÔ HÌNH DŨ LIỆU. 54
1. Bảng TAISAN: ( Tài sản). 54
2. Bảng NHANVIEN: ( Nhân viên). 55
3. Bảng NHOMTAISAN: ( Nhóm tài sản). 55
4. Bảng DONVITINH: ( Đơn vị tính). 56
5. Bảng TAISANCHOTHANHLY: ( Tài sản chờ thanh lý) 56
6. Bảng DIADIEM: ( Địa điểm). 56
7. Bảng PHONGBAN: ( Phòng ban). 56
8. Bảng THANHLYTAISANPHANTRAM: ( Thanh lý Tài sản). 57
9. Bảng THUETAISAN: ( Thuê tài sản). 58
10. Bảng CONGCU: ( Công cụ). 59
11. Bảng THANHLYCONGCU: ( Thanh lý công cụ). 60
12. Bảng NHOMCONGCU: ( Nhóm công cụ). 61
13. Bảng TAISANPHANTRAM: ( Tài sản phần trăm). 61
14. Bảng LYDOTANGGIAM: ( Lý do tăng giảm). 63
15. Bảng MUCDICHSUDUNG: ( Mục đích sử dụng). 63
16. Bảng DIEUCHINHTAISAN: ( Điều chỉnh tài sản). 63
E. TRIỂN KHAI, KIỂM ĐỊNH. 63
1. Test Case đăng nhập. 63
2. Test Case quản lý người dùng. 65
3. Test Case quản lý tài sản. 67
4. Test Case quản lý nhóm tài sản. 69
5. Test Case quản lý đơn vị tính. 71
6. Test Case quản lý công cụ. 73
7. Test Case nhóm công cụ. 75
8. Test Case quản lý thanh lý công cụ. 77
9. Test Case quản lý thanh lý tài sản. 79
10. Test Case tra cứu tài sản. 81
11. Test Case tra cứu công cụ. 82
12. Test Case quản lý thuê. 84
F. GIAO DIỆN. 86
I. Màn hình chính. 86
II. Đăng nhập. 86
1. Đăng nhập. 86
2. Đổi mật khẩu. 87
III. Quản lý người dùng. 87
IV. Quản lý tài sản – Công cụ lao động. 88
1. Tài sản. 88
2. Công cụ. 88
3. Form quản lý tài sản. 89
4. From quản lý công cụ. 89
5. From quản lý thuê mượn. 90
6. Form địa điểm. 90
7. Form đơn vị tính. 91
8. Form nhóm tài sản. 91
9. Form phòng ban. 92
10. Form khấu hao tài sản. 92

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số
{**} {**}