Source code phần mềm quản lý học sinh c# kèm báo cáo, database
Mã SP: 815DBWJZ
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 435 0
Giá sản phẩm: 15 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 16-02-2018
Thể loại: Full
Source code phần mềm quản lý học sinh c# kèm báo cáo, database. Là đồ án hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án : Source code phần mềm quản lý học sinh c# kèm báo cáo, database
Code : C# + database + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M1007
Dung lượng download : 76MB
Mô tả :Source code phần mềm quản lý học sinh c# kèm báo cáo, database kết nối SQL server

Source code phần mềm quản lý học sinh c# :

MỤC LỤC
----------------
CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ PHẦN MỀM 6
1.1. Sơ đồ lớp mức phân tích 6
1.2. Sơ đồ lớp mức thiết kế 6
1.2.1. BUS 6
1.2.2. DTO 7
1.2.3. DAL 8
1.3. Thiết kế màn hình giao diện 8
1.3.1. Sơ đồ màn hình tổng quát 8
1.3.2. Màn hình chính với các phân quyền khác nhau 10
1.3.2.1. Bảng phân quyền 10
1.3.2.2. Màn hình chính với quyền quản trị viên 10
1.3.2.3. Màn hình chính với quyền Hiệu trưởng 11
1.3.2.4. Màn hình chính với quyền Giáo vụ 11
1.3.2.5. Màn hình chính với quyền Giáo viên 12
1.3.3. Mô tả chi tiết từng màn hình 13
1.3.3.1. Menu chương trình 13
1.3.3.2. Màn hình khai báo năm học mới (thay đổi quy định) 16
1.3.3.3. Màn hình quản lý năm học 17
1.3.3.4. Màn hình quản lý môn học 18
1.3.3.5. Màn hình quản lý lớp học 19
1.3.3.6. Màn hình quản lý giáo viên 21
1.3.3.7. Màn hình tiếp nhận học sinh 23
1.3.3.8. Màn hình tìm kiếm học sinh 24
1.3.3.9. Màn hình phân lớp học sinh 26
1.3.3.10. Màn hình bảng điểm môn học 33
1.3.3.11. Màn hình báo cáo bảng điểm học kỳ 35
1.3.3.12. Màn hình báo cáo tổng kết môn học 36
1.3.3.13. Màn hình báo cáo tổng kết học kỳ 37
1.3.3.14. Màn hình quản lý người dùng 38
1.3.3.15. Màn hình đăng nhập 39
1.3.3.16. Màn hình đổi mật khẩu 40
1.3.3.17. Màn hình cấu hình kết nối tạo dữ liệu mẫu 41
1.3.3.18. Màn hình thông tin chương trình 43
1.3.4. Xử lý màn hình (sequence diagram) 44
1.3.3.1. Màn hình khai báo năm học mới (thay đổi quy định) 44
1.3.3.2. Màn hình quản lý năm học 44
1.3.3.3. Màn hình quản lý môn học 46
1.3.3.4. Màn hình quản lý lớp học 46
1.3.3.5. Màn hình quản lý giáo viên 49
1.3.3.6. Màn hình tiếp nhận học sinh 50
1.3.3.7. Màn hình tìm kiếm học sinh 54
1.3.3.8. Màn hình phân lớp học sinh 54
1.3.3.9. Màn hình bảng điểm môn học 58
1.3.3.10. Màn hình báo cáo bảng điểm học kỳ 60
1.3.3.11. Màn hình báo cáo tổng kết môn học 60
1.3.3.12. Màn hình báo cáo tổng kết học kỳ 61
1.3.3.13. Màn hình quản lý người dùng 62
CHƯƠNG 2: KIỂM THỬ PHẦN MỀM 64
2.1. Thiết kế kịch bản kiểm thử 64
2.1.1. Màn hình khai báo năm học mới 64
2.1.1.1. Cập nhật quy định – Chưa nhập thông tin 64
2.1.1.2. Cập nhật quy định - Độ tuổi quy định không hợp lệ 64
2.1.1.3. Cập nhật quy định - Số lượng lớp tối đa không hợp lệ 65
2.1.1.4. Cập nhật quy định - Sĩ số tối đa trong 1 lớp không hợp lệ 66
2.1.1.5. Cập nhật quy định - Điểm đạt môn không hợp lệ 67
2.1.2. Màn hình tiếp nhận học sinh 67
2.1.2.1. Thêm mới/Ghi dữ liệu/Xóa học sinh - Chưa có năm học 68
2.1.2.2. Thêm mới/Ghi dữ liệu/Xóa học sinh - Chưa có lớp 69
2.1.2.3. Ghi dữ liệu/Xóa - Chưa có học sinh 70
2.1.2.4. Thêm mới học sinh - Chọn năm học không hợp lệ 71
2.1.2.5. Thêm mới học sinh - Chọn lớp đã đủ sĩ số 71
2.1.2.6. Thêm mới học sinh - Nhập họ tên học sinh không hợp lệ 72
2.1.2.7. Thêm mới học sinh - Chọn ngày sinh không hợp lệ 73
2.1.2.8. Thêm mới học sinh – Nhập email không hợp lệ 74
2.1.2.9. Xóa học sinh 75
2.1.3. Màn hình lập danh sách lớp 75
2.1.3.1. Thêm mới/Ghi dữ liệu/Xóa lớp - Chưa có năm học 76
2.1.3.2. Thêm mới/Ghi dữ liệu/ Xóa lớp - Chưa có khối 76
2.1.3.4. Xóa lớp 78
2.1.3.5. Thêm mới/Ghi dữ liệu lớp - Chưa có giáo viên được chọn 79
2.1.3.6. Thêm mới/Ghi dữ liệu lớp - Không nhập tên lớp 80
2.1.3.7. Thêm mới/Ghi dữ liệu lớp – Nhập tên lớp không hợp lệ 80
2.1.4. Màn hình phân lớp học sinh 81
2.1.4.1. Phân lớp cho hồ sơ mới nhập, chưa phân lớp – Lấy hồ sơ 82
2.1.4.2. Chưa có lớp trong khối, năm học được chọn 82
2.1.4.3. Lớp được chọn đã đủ sĩ số 83
2.1.4.4. Xóa phân lớp mới, chưa chọn học sinh để xóa 84
2.1.4.5. Phân lớp cho hồ sơ mới nhập, chưa phân lớp – Phân lớp thành công…….. 85
2.1.4.6. Phân lớp cho hồ sơ mới nhập, chưa phân lớp – Xóa phân lớp mới thành công 87
2.1.4.7. Phân lớp học sinh từ lớp cũ năm trước – Phân lớp hành công 88
2.1.4.8. Phân lớp học sinh từ lớp cũ năm trước – Xóa phân lớp mới thành công ……. 89
2.1.4.9. Chuyển học sinh cùng khối – Phân lớp thành công 90
2.1.5. Màn hình tìm kiếm học sinh 91
2.1.5.1. Chọn Hồ sơ phân lớp - Không chọn được năm học 91
2.1.5.2. Chọn Hồ sơ phân lớp - Chọn được năm học 92
2.1.5.3. Chọn Hồ sơ phân lớp - Chọn lớp không có học sinh 93
2.1.5.4. Chọn Hồ sơ phân lớp - Chọn điều kiện tìm kiếm, không nhập điều kiện……… 94
2.1.5.5. Chọn Hồ sơ phân lớp - Chọn điều kiện tìm kiếm, nhập thông tin không chính xác 95
2.1.5.6. Chọn Hồ sơ phân lớp - Nhập điều kiện tìm kiếm Ngày sinh không hợp lệ…… ….96
2.1.5.7. Chọn Hồ sơ mới tiếp nhận - Hồ sơ chưa có học sinh 97
2.1.5.8. Chọn Hồ sơ mới tiếp nhận - Chọn điều kiện tìm kiếm, không nhập điều kiện…. 97
2.1.5.9. Chọn Hồ sơ mới tiếp nhận - Chọn điều kiện tìm kiếm, nhập điều kiện không khớp với dữ liệu 98
2.1.5.10. Chọn Hồ sơ mới tiếp nhận – Nhập điều kiện tìm kiếm Ngày sinh không hợp lệ 99
2.1.6. Màn hình quản lý môn học 100
2.1.6.1. Cập nhật môn học - Số tiết không hợp lệ 100
2.1.6.2. Cập nhật môn học - Hệ số không hợp lệ 101
2.1.6.3. Cập nhật môn học - Không lưu được trạng thái môn học 102
2.1.6.4. Cập nhật môn học - Không chọn lại dòng trước khi cập nhật 103
2.1.7. Màn hình quản lý giáo viên 104
2.1.7.1. Thêm mới giáo viên 104
2.1.7.2. Sửa thông tin giáo viên 105
2.1.7.3. Xóa giáo viên 106
2.1.8. Màn hình nhập bảng điểm môn học 108
2.1.8.1. Nhập điểm không hợp lệ 108
2.1.8.2. Nhập không đủ cột điểm 109
2.1.8.3. Sửa điểm môn học 111
2.1.9. Màn hình báo cáo bảng điểm học kỳ 112
2.1.10. Màn hình báo cáo tổng kết môn học 113
2.1.11. Màn hình báo cáo tổng kết học kỳ 114
2.1.12. Màn hình đăng nhập 114
2.1.13. Màn hình đổi mật khẩu 115
2.1.13.1. Đổi mật khẩu – Chưa nhập thông tin 115
2.1.13.2. Đổi mật khẩu không hợp lệ 116
2.1.13.3. Đổi mật khẩu – Mật khẩu cũ không đúng 116
2.1.14. Màn hình quản lý người dùng 117
2.1.14.1. Thêm mới người dùng – Chưa nhập thông tin 117
2.1.14.2. Sửa thông tin người dùng – Xóa trống thông tin 118
2.1.14.3. Thêm mới người dùng - Không có giáo viên để chọn 118
2.1.14.4. Thêm tài khoản - Tài khoản trùng 119
2.1.14.5. Sửa tài khoản - Tài khoản trùng 119
2.1.14.6. Cập nhật thông tin người dùng - Không lưu được trạng thái 120
2.1.14.7. Thêm thông tin người dùng - Không lưu được trạng thái 121
2.1.14.8. Cập nhật thông tin người dùng - Không chọn lại dòng trước khi cập nhật……… 122
2.1.14.9. Thêm mới người dùng - Người dùng đã tạo tài khoản 122

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}