Source code quản lý học sinh THPT bằng C# full code, database, báo cáo
Mã SP: 488ZEZAB
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 1012 0
Giá sản phẩm: 20 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 01-02-2018
Thể loại: Full
Source code quản lý học sinh THPT bằng C# full code, database, báo cáo

Thông tin chi tiết

Nội dung báo cáo:

Phần A. TỔNG QUAN 1
I. Giới thiệu cơ quan thực tập 1
1. Chức năng và nhiệm vụ 1
2. Cơ cấu tổ chức 1
II. Yêu cầu thực tế và lý do chọn đề tài 1
III. Tổng quan về trường Phổ thông Thực hành sư phạm 2
1. Lịch sử thành lập 2
2. Mục tiêu, nhiệm vụ 3
3. Cơ cấu, tổ chức và cơ sở vật chất 4
Phần B. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 6
I. Nghiên cứu mô hình học và dạy trong nhà trường PT 6
1. Tổng quan về mô hình quản lý học và dạy 6
2. Các đối tượng quản lý cơ bản 7
3. Các mô hình quản lý điểm học sinh 8
3.1 Điểm tĩnh 8
3.2 Điểm động 9
4. Những khái niệm cơ bản của mô hình quản lý học và dạy 9
4.1 Hệ đào tạo 9
4.2 Chương trình môn học 11
4.3 Lớp học và môn học 11
4.4 Tiêu chuẩn phân loại học lực và danh hiệu thi đua 11
II. Đánh giá, xếp loại học sinh 12
1. Tiểu học 12
1.1 Mục đích đánh giá, xếp loại 12
1.2 Nguyên tắc đánh giá, xếp loại 12
1.3 Đánh giá và xếp loại hạnh kiểm 13
1.4 Đánh giá và xếp loại học lực 13
1.5 Sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại 15
2. Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 16
2.1 Mục đích, căn cứ và nguyên tắc đánh giá, xếp loại 16
2.2 Đánh giá và xếp loại loại hạnh kiểm 16
2.3 Đánh giá và xếp loại học lực 17
2.4 Sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại 21
Phần C. PHÂN TÍCH 22
I. Khảo sát hiện trạng 22
1. Mô tả hiện trạng 22
2. Mô tả các công việc chính trong năm học 22
II. Phân tích yêu cầu 22
1. Yêu cầu chức năng 22
2. Yêu cầu phi chức năng 23
III. Mô hình hóa 24
1. Mô hình Use-Case 24
1.1 Xác định Actor và Use-Case 24
1.2 Mô hình Use-Case 25
1.3 Đặc tả Use-Case 28
2. Sơ đồ tuần tự 43
2.1 Sơ đồ tuần tự Đăng nhập 43
2.2 Sơ đồ tuần tự Quản lý người dùng 44
2.3 Sơ đồ tuần tự Quản lý học sinh 46
2.4 Sơ đồ tuần tự Nhập điểm 48
3. Sơ đồ lớp 49
Phần D. THIẾT KẾ 50
I. Thiết kế dữ liệu 50
II.Thiết kế giao diện 60
Phần E. TỔNG KẾT 73
I. Kết quả đạt được 73
II. Hướng phát triển 73
PHỤ LỤC 74
TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số
{**} {**}