Source code quản lý khách hàng c# full code, database, báo cáo
Mã SP: 551RCMQL
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
6 2823 3
Giá sản phẩm: 15 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 08-02-2018
Thể loại: Full
source code quản lý khách hàng c# đầy đủ code ,database, báo cáo kèm theo rất phù hợp để các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết

Source code quản lý khách hàng c# full code, database, báo cáo

Mục lục Source code quản lý khách hàng c#:

A. TỔNG QUAN 1
I. Sơ lược về cơ quan thực tập: 1
1. Giới thiệu về công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông: 1
2. Sơ đồ tổ chức bộ máy của chi nhánh: 2
3. Nhiệm vụ, chức năng của các phòng, bộ phận, tổ: 2
II. Nội dung công việc: 6
III. Tính cấp thiết của đề tài: 6
IV. Mô tả bài toán: 7
1. Quy trình hoạt động của chi nhánh như sau: 7
2. Chức năng của chương trình: 8
B. CƠ SỞ LÝ THUYẾT: 8
I. Môi trường lập trình: Microsoft .NET Frameword SDK v2.0 8
II. Ngôn ngữ mô hình hợp nhất (UML – Unified Modeling Language) 9
III. Ngôn ngữ lập trình C#: 11
IV. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu sql server 2000: 12
1. Giới thiệu về SQL Server 2000 12
2. Các thành phần quan trọng trong SQL Server 2000 12
V. Công cụ hỗ trợ: 13
VI. Công cụ tạo tài liệu hướng dẫn: 13
C. PHÂN TÍCH: 13
I. Phân tích qui trình nghiệp vụ: 13
1. Đánh giá hiện trạng hệ thống: 13
1.1. Giới thiệu: 13
1.2. Xác định vị trí: 13
1.3. Mô tả thành viên của hệ thống và các khách hàng: 14
1.4. Hồ sơ về các thành viên hệ thống: 15
1.5. Danh sách các nhu cầu: 16
1.6. Xác định các lĩnh vực ưu tiên 17
2. Xác định thuật ngữ: 17
3. Xác định các qui tắc nghiệp vụ: 19
3.1 Giới thiệu: 19
3.2 Mô hình chức năng nghiệp vụ: 19
II. Thiết kế qui trình nghiệp vụ: 20
1. Đặc tả chức năng nghiệp vụ: 20
1.1. Lược đồ hoạt động quản lý Đại Lý: 20
1.2. Lược đồ hoạt động quản lý Khách Hàng: 21
1.3. Lược đồ hoạt động quản lý Ấn Chỉ: 22
1.4. Lược đồ hoạt động Nhập Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm: 23
1.5. Lược đồ hoạt động thống kê - báo cáo 24
III. Phân tích hệ thống: 25
1. Xác định yêu cầu hệ thống 25
 Use case chức năng nghiệp vụ chính: 25
 Use case Quản lý khách hàng 26
 Usecase Quản lý đại lý 26
 Usecase Quản lý hợp đồng 27
 Quản lý ấn chỉ xuất 27
 Quản lý ấn chỉ thu 28
Danh sách tác nhân của mô hình: 28
Danh sách chức năng của mô hình: 28
2. Đặc tả Usecase: 29
2.1. Đặc tả Use-case Đăng nhập: 29
2.2. Đặc tả Use-case Đăng xuất: 30
2.3. Đặc tả Use-case Quản Lý Khách hàng: 31
2.4. Đặc tả Use-case Quản Lý Đại lý: 33
2.5. Đặc tả Use-case Quản lý Ấn chỉ: 35
2.6. Đặc tả Use-case Tìm kiếm Đại lý: 36
2.7. Đặc tả Use-case Tìm kiếm Khách hàng: 36
2.8. Đặc tả Use-case Tìm kiếm Hợp đồng Đại lý: 38
2.9. Đặc tả Use-case thống kê Đại lý: 39
2.10. Đặc tả Use-case thống kê Khách hàng: 39
3. Biểu đồ lớp: 41
D. THIẾT KẾ 42
I. Kiến trúc phần mềm: 42
II. Thiết kế Hệ thống: 43
1. Hiện thực hóa use case: 43
1.1. Use case Đăng Nhập: 43
1.2. Use case Quản lý Đại Lý: 45
1.3. Use case Quản lý Khách hàng: 47
1.4. Use case Quản lý Ấn chỉ: 48
2. Thiết kế dữ liệu: 51
2.1. Sơ đồ Logic: 51
2.2. Các bảng dữ liệu: 52
III. Thiết kế giao diện: 58
1. Thiết kế menu: 58
1.1. Giao diện chính: 58
1.2. Menu Quản lý: 58
1.3. Menu Nghiệp vụ: 59
1.4. Menu Thống kê – Báo cáo: 59
2. Thiết kế một số màn hình: 60
E. TỔNG KẾT 63
I. Các phần thực hiện được: 63
II. Các phần chưa thực hiện được: 63
III. Hướng phát triển 64
IV. Nhận xét 64
F. TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}