Source code quản lý nhân sự c# full code, file báo cáo
Mã SP: 520ZSSRS
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
2 2698 0
Giá sản phẩm: 15 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 05-02-2018
Thể loại: Full
source code quản lý nhân sự c# đầy đủ tính năng full code, báo cáo, có hướng dẫn rất phù hợp với các bạn làm báo cáo tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết

Source code quản lý nhân sự c# full code, file báo cáo

Mô tả Source code quản lý nhân sự c#

  • Quản lý nhân viên
  • Quản lý công việc
  • Quản lý chấm công
  • Quản lý lương
  • Tuyển dụng nhân sự

- source code quản lý nhân sự c# với nhiều chức năng giúp các bạn có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

- Các bạn xem thêm tại đây: Quản lý nhân sự tiền lương c#quản lý hồ sơ nhân sự c#

Mục lục báo cáo:

MỤC LỤC

Trang
PHẦN I : TỔNG QUAN 1
A.Giới thiệu chung 1
B.Lịch sử hình thành và phát triển 1
C.Lý do chọn đề tài và sơ lược phần mềm 4
I. Lý do chọn đề tài 4
II. Hoàn cảnh thực tế 4
III. Các chức năng của phần mềm 5
PHẦN II : PHÂN TÍCH HỆ THỐNG HỆ THỐNG 8
A. Các Actor và use-case trong hệ thống 8
I. Sơ đồ use-case 8
1. Sơ đồ use-case tổng quan 8
2. Sơ đồ use-case ban giám đốc 9
3. Sơ đồ use-case trưởng phòng 9
4. Sơ đồ use-case tuyển dụng 10
5. Sơ đồ use-case nhân viên phòng nhân sự 11
II. Các Actor trong hệ thống 15
III. Các use-case trong hệ thống 15
B. Mô tả các use-case và lược đồ minh hoạ 17
I. Use-case đăng nhập 17
1. Đặc tả use-case đăng nhập 17
2. Lược đồ tuần tự use-case đăng nhập 18
3. Lược đồ trang thái use-case đăng nhập 18
II. Use-case đăng xuất 19
1. Đặc tả use-case đăng xuất 19
2. Lược đồ tuần tự use-case đăng xuất 20
3. Lược đồ trang thái use-case đăng xuất 20
III. Use-case thêm người dùng 20
1. Đặc tả use-case thêm người dùng 20
2. Lược đồ tuần tự use-case thêm người dùng 22
3. Lược đồ trạng thái use-case thêm người dùng 22
IV. Use-case xóa người dùng 23
1. Đặc tả use-case xóa người dùng 23
2. Lược đồ tuần tự use-case xóa người dùng 24
3. Lược đồ trạng thái use-case xóa người dùng 24
V. Use-case nhập hồ sơ nhân viên mới 25
1. Đặc tả use-case nhập hồ sơ nhân viên mới 25
2. Lược đồ tuần tự use-case nhập hồ sơ nhân viên mới 26
3. Lược đồ trạng thái use-case nhập hồ sơ nhân viên mới 27
VI. Use-case cập nhật hồ sơ nhân viên 28
1. Đặc tả use-case cập nhật hồ sơ nhân viên 28
2. Lược đồ tuần tự use-case cập nhật hồ sơ nhân viên 29
3. Lược đồ trạng thái use-case cập nhật hồ sơ nhân viên 30

VII. Use-case xem danh sách nhân viên 31
1. Đặc tả use-case xem danh sách nhân viên 31
2. Lược đồ tuần tự use-case xem danh sách nhân viên 32
3. Lược đồ trạng thái use-case xem danh sách nhân viên 32
VIII. Use-case chuyển nhân viên 33
1. Đặc tả use-case chuyển nhân viên 33
2. Lược đồ tuần tự use-case chuyển nhân viên 34
3. Lược đồ trạng thái use-case chuyển nhân viên 35
IX. Use-case thêm phòng ban 36
1. Đặc tả use-case thêm phòng ban 36
2. Lược đồ tuần tự use-case thêm phòng ban 37
3. Lược đồ trạng thái use-case thêm phòng ban 38
X. Use-case xóa phòng ban 38
1. Đặc tả use-case xóa phòng ban 38
2. Lược đồ tuần tự use-case xóa phòng ban 40
3. Lược đồ trạng thái use-case xóa phòng ban 41
XI. Use-case chấm công 41
1. Đặc tả use-case chấm công 41
2. Lược đồ tuần tự use-case chấm công 43
3. Lược đồ trạng thái use-case chấm công 44
XII. Use-case chi lương 45
1. Đặc tả use-case chi lương 45
2. Lược đồ tuần tự use-case chi lương 46
3. Lược đồ trạng thái use-case chi lương 47
XIII. Use-case nhập hồ sơ ứng viên 48
1. Đặc tả use-case nhập hồ sơ ứng viên 48
2. Lược đồ tuần tự use-case nhập hồ sơ ứng viên 49
3. Lược đồ trạng thái use-case nhập hồ sơ ứng viên 50
XIV. Use-case cập nhật hồ sơ ứng viên 51
1. Đặc tả use-case cập nhật hồ sơ ứng viên 51
2. Lược đồ tuần tự use-case cập nhật hồ sơ ứng viên 52
3. Lược đồ trạng thái use-case cập nhật hồ sơ ứng viên 53
XV. Use-case xóa hồ sơ ứng viên 54
1. Đặc tả use-case xóa hồ sơ ứng viên 54
2. Lược đồ tuần tự use-case xóa hồ sơ ứng viên 55
3. Lược đồ trạng thái use-case xóa hồ sơ ứng viên 56
PHẦN I : THIẾT KẾ VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU 57
I. Các đối tượng, thuộc tính, phương thức của các đối tượng 57
1. Các đối tượng 57
2. Thuộc tính và phương thức các lớp 57
3. Sơ đồ lớp 70
II. Thiết kế và lưu trữ dữ liệu 71
1. Mối quan hệ giữa các đối tượng trong hệ thống 71
2. Mô tả các bảng 72
3. Thiết kế giao diện 82 PHẦN I : TỔNG KẾT 85
A. Kết quả đạt được qua đợt thực tập 85
B. Hướng phát triển 85

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số
{**} {**}