Source code quản lý nhân sự tiền lương c# full code, database, báo cáo
Mã SP: 496VVIEY
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
1 1523 1
Giá sản phẩm: 20 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 05-02-2018
Thể loại: Full
share source code quản lý nhân sự tiền lương c# đầy đủ code , báo cáo , database rất phù hợp để các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết


Nội dung báo cáo :
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
GIỚI THIỆU VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP: CÔNG TY ANGIMEX 1
I. Tổng quan 1
II. Sơ đồ tổ chức 2
III. Chức năng nhiệm vụ 2
1. Phòng hành chính – pháp lý 2
2. Phòng nhân sự 2
3. Phòng phát triển chiến lược 3
4. Phòng tài chính - kế toán 3
5. Bộ phận công nghệ thông tin 3
6. Ban quản lý các dự án 3
7. Phòng bán hàng 3
8. Phòng điều hành kế hoạch lương thực 3
9. Chi nhánh lương thực 3
10. Xí nghiệp sản xuất kinh doanh gạo an toàn 4
11. Nhiệm vụ các trung tâm 4
12. Trách nhiệm của trưởng đơn vị 4
Chương I: TỔNG QUAN HỆ THỐNG NHÂN SỰ 5
TIỀN LƯƠNG 5
I. Giới thiệu 5
1. Mô tả bài toán 5
2. Mô tả phạm vi bài toán 7
3. Ràng buộc tổng quan hệ thống 8
II. Mô tả phương án tổng quan và đánh giá khả thi 8
1. Mô tả phương án tổng quan 8
2. Đánh giá khả thi 9
3. Phát sinh về quản lý 10
Chương II: PHÂN TÍCH CÁC YÊU CẦU 11
I. Các mục tiêu chung 11
1. Yêu cầu chức năng 11
2. Yêu cầu phi chức năng 11
3. Yêu cầu về giao diện 12
4. Yêu cầu tính hiệu quả 12
5. Yêu cầu tiện dụng 12
6. Yêu cầu tính bảo mật-an toàn 12
7. Yêu cầu về khối lượng dữ liệu 12
II. Danh sách các yêu cầu 12
1. Các yêu cầu về nghiệp vụ 12
2. Các yêu cầu chất lượng 16
2.2. Yêu cầu tương thích 17
2.4. Yêu cầu về công nghệ 19
Chương III: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 19
I. Phân tích dữ liệu 19
1 Mô hình thực thể kết hợp 19
2. Thuyết minh mô hình 20
3. Phân tích xử lý mô hình dòng dữ liệu DFD 22
Chương IV: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 46
I. Cây chức năng của hệ thống 46
II. Thiết kế dữ liệu 47
1. Xây dựng cơ sở dữ liệu và mối quan hệ 47
2. Mô tả chi tiết thuộc tính các bảng 48
III. Thiết kế hệ thống: biểu đồ tuần tự 60
1. Biểu đồ tuần tự cho đăng nhập 60
2. Biểu đồ tuần tự quản lý nhân viên 61
3. Biểu đồ tuần tự quản lý bảng lương 62
4. Biểu đồ tuần tự quản lý phòng ban 63
5. Biểu đồ tuần tự quản lý chính sách 65
6. Biểu đồ tuần tự quản lý cơ quan 67
7. Biểu đồ tuần tự quản lý đảng viên 68
8. Biểu đồ tuần tự quản lý đi công tác 70
9. Biểu đồ tuần tự quản lý điều chuyển công tác 72
10. Biểu đồ tuần tự quản lý khen thưởng 73
11. Biểu đồ tuần tự quản lý kỷ luật 75
12. Biểu đồ tuần tự quản lý nghỉ việc 77
13. Biểu đồ tuần tự quản lý quá trình công tác 80
14. Biểu đồ tuần tự quản lý quá trình đào tạo 82
15. Biểu đồ tuần tự quản lý tai nạn lao động 84
16. Biểu đồ tuần tự quản lý thân nhân 86
17. Các chức năng khác: 87
III. Thiết kế giao diện 88
1. Giao diện ban đầu của chương trình 88
2. Giao diện kết nối Servername và Database 88
3. Giao diện đăng nhập hệ thống 89
4. Giao diện đổi mật khẩu 89
5. Giao diện chính của hệ thống 89
6. Giao diện form nhân viên 92
7. Giao diện form lý lịch nhân viên 92
8. Giao diện form bảng lương 93
9. Giao diện form nhật ký lương 93
10. Giao diện form tìm kiếm nhân viên 94
Chương V: CÀI ĐẶT 94
I. Kiến trúc phần mềm 94
II. Môi trường cài đặt 95
1. Visual Studio 2005 95
2. Giới thiệu về .NET FRAMEWORK 95
3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000 96
KẾT LUẬN 97
TÀI LIỆU THAM KHẢO 98

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số
{**} {**}