Source code quản lý sinh viên c# full code, database, báo cáo
Mã SP: 522ZJXSW
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
0 1596 2
Giá sản phẩm: 15 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 05-02-2018
Thể loại: Full
source code quản lý sinh viên c# vơi đầy đủ code , báo cáo , database rất phù hợp để các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết

Source code quản lý sinh viên c# full code, database, báo cáo

 

Tên đồ án : Đồ án quản lý sinh viên C# + Báo cáo + Database
Code : C# + database
Tác giả:
Dung lượng download : 25MB

Mô tả: Đồ án tốt nghiệp quản lý sinh viên c# data kết nối SQL server

MỤC LỤC BÁO CÁO SOURCE CODE QUẢN LÝ SINH VIÊN C#

PHẦN 1: TỔNG QUAN 1
1.1 Giới thiệu 1
1.1.1 Sơ lược về cơ quan thực tập 1
1.1.2 Nội dung công việc đươc giao 2
1.1.3 Phương pháp thực hiện 2
1.1.4 Kết quả đạt được qua thực tập 2
1.2 Giới thiệu ứng dụng 2
1.3 Đối tượng và phạm vi của ứng dụng 3
1.3.1 Đối tượng 3
1.3.2 Phạm vi 3
1.3.3 Ràng buộc tổng quan hệ thống 5
1.4 Mô tả phương án tổng quan 5
1.4.1 Các phương án 5
1.4.2 Yêu cầu hệ thống 6
1.5 Kế hoạch thực hiện 6
PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7
2.1 Môi trường 7
2.1.1 Môi trường lập trình : 7
2.1.2 Ngôn ngữ lập trình và cài đặt 7
2.1.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: 8
2.1.4 Công cụ hỗ trợ: 9
2.1.5 Công cụ tạo tài liệu hướng dẫn: 9
2.1 Phân tích thiết kế 10
2.2.1 Mô hình 10
2.2.2 Mô hình quan niệm tổ chức DFD 10
2.1.3 Mô hình dữ liệu 10
2.1.4 Mô hình UML 11
PHẦN 3: PHÂN TÍCH 13
3.1 Phân tích hiện trạng 13
3.1.1 Hiện trạng Phòng Công tác Sinh viên 13
3.1.2 Mô tả hoạt động của hiện trạng 14
3.1.3 Phê phán hiện trạng 15
3.2 Mô tả hoạt động của hệ thống 15
3.3 Phân tích yêu cầu 19
3.3.1 Các qui trình nghiệp vụ chính 19
3.3.2 Các yêu cầu chức năng 20
3.3.3 Các yêu cầu phi chức năng 20
3.4 Phân tích dữ liệu 20
3.4.1 Mô hình quan niệm tổ chức DFD 20
3.4.2 Mô hình dữ liệu 36
PHẦN 4: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG 39
4.1 Thiết kế 39
4.2 Thiết kế dữ liệu 40
4.2.1 Chuyển từ mô hình thực thể - kết hợp sang mô hình quan hệ 40
4.2.2 Quan hệ giữa các bảng (Relationships) 41
4.2.4 Mô tả các ràng buộc toàn vẹn 46
4.3 Thiết kế xử lý: (Mô hình UML) 56
4.3.1 Use Case 56
4.3.2 Lược đồ tuần tự (Sequence diagram) 57
4.4 Cài đặt ứng dụng 61
PHẦN 5:TỔNG KẾT 67
5.1 Đánh giá chung 67
5.2 Hướng phát triển 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số
{**} {**}