Tải đồ án quản lý nhà sách code c# full database, báo cáo
Mã SP: 1425JANGH
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
2 1074 0
Giá sản phẩm: 50 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 20-05-2018
Thể loại: Full
Tải đồ án quản lý nhà sách code c# full database, báo cáo. Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#.

Thông tin chi tiết

Tên đồ án :  Tải đồ án quản lý nhà sách code c# full database, báo cáo
Code :  C# + database , báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M201847
Dung lượng download :  3MB
Mô tả : Tải đồ án quản lý nhà sách code c# full database, báo cáo kết nối sql server.

MỤC LỤC................................................................................................................................. 2

Chương 1        THỐNG CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM............................................................. 5

1.1              HỆ ĐỀ TÀI QUẢN LÝ NHÀ SÁCH.................................................................................................................. 5

1.1.1         Danh sách các yêu cầu................................................................................................. 5

1.1.2         Danh sách các biểu mẫu và qui định............................................................................ 5

1.1.2.1     Biểu mẫu 1 và qui định 1............................................................................................. 5

1.1.2.2     Biểu mẫu 2 và qui định 2............................................................................................. 5

1.1.2.3     Biểu mẫu 3................................................................................................................... 5

1.1.2.4     Biểu mẫu 4 và qui định 4............................................................................................. 6

1.1.2.5     Biểu mẫu 5................................................................................................................... 6

1.1.2.6     Qui định 6.................................................................................................................... 6

1.1.3         Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ........................................................................... 6

1.2              YÊU CẦU TIẾN HÓA......................................................................................................................................... 7

1.2.1         Danh sách các yêu cầu tiến hóa................................................................................... 7

1.2.2         Bảng trách nhiệm yêu cầu tiến hóa.............................................................................. 7

1.3              YÊU CẦU HIỆU QUẢ......................................................................................................................................... 8

1.3.1         Danh sách các yêu cầu hiệu quả.................................................................................. 8

1.3.2         Bảng trách nhiệm yêu cầu hiệu quả............................................................................. 8

1.4              YÊU CẦU TIỆN DỤNG....................................................................................................................................... 8

1.4.1         Danh sách các yêu cầu tiện dụng................................................................................. 8

1.4.2         Bảng trách nhiệm yêu cầu tiện dụng............................................................................ 9

1.5              YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH................................................................................................................................ 9

1.5.1         Danh sách các yêu cầu tương thích.............................................................................. 9

1.5.2         Bảng trách nhiệm yêu cầu tương thích....................................................................... 10

1.6              YÊU CẦU  BẢO MẬT....................................................................................................................................... 10

1.6.1         Danh sách các yêu cầu bảo mật................................................................................. 10

1.6.2         Bảng trách nhiệm yêu cầu bảo mật............................................................................ 10

1.7              YÊU CẦU AN TOÀN......................................................................................................................................... 11

1.7.1         Danh sách các yêu cầu an toàn.................................................................................. 11

1.7.2         Bảng trách nhiệm yêu cầu an toàn............................................................................. 11

1.8              YÊU CẦU  CÔNG NGHỆ................................................................................................................................. 11

1.8.1         Danh sách các yêu cầu công nghệ.............................................................................. 11

Chương 2        MÔ HÌNH HÓA................................................................................................ 12

2.1              SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP PHIẾU NHẬP SÁCH.................................................. 12

2.2              SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU LẬP HÓA ĐƠN BÁN SÁCH......................................................... 13

2.3              SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP DANH SÁCH SÁCH:.................................................. 14

2.4              SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP PHIẾU THU TIỀN....................................................... 15

2.5              SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI QUY ĐỊNH....................................................... 15

Chương 3        THIẾT KẾ DỮ LIỆU........................................................................................ 17

3.1              BƯỚC 1: XÉT YÊU CẦU TIẾP NHẬN NHÂN VIÊN................................................................................. 17

3.1.1         Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn.............................................................................. 17

3.1.2         Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa:............................................................................... 18

3.1.3         Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn(BM2):.................................................................. 19

3.1.4         Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa(QĐ2):..................................................................... 20

3.1.5         Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn(BM3):.................................................................. 21

3.1.6         Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn(BM4):.................................................................. 22

3.1.7         Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa(QĐ4):..................................................................... 23

3.1.8         Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa(QĐ6):..................................................................... 24

Chương 4        THIẾT KẾ GIAO DIỆN................................................................................... 25

4.1              THIẾT KẾ MÀN HÌNH CHÍNH..................................................................................................................... 25

4.1.1         Màn hình phiếu nhập sách với tính đúng đắn:............................................................ 25

4.1.2         Màn hình phiếu nhập sách với tính tiện dụng và hiệu quả:........................................ 26

4.1.3         Màn hình Hóa đơn bán sách  với tính đúng đắn:........................................................ 26

4.1.4         Màn hình Hóa đơn bán sách  với tính tiện dụng và hiệu quả:..................................... 27

4.1.5         Màn hình danh sách Sách (tra cứu sách) với tính đúng đắn:....................................... 27

4.1.6         Màn hình danh sách Sách (tra cứu sách) với tính tiện dụng và hiệu quả:................... 27

4.1.7         Màn hình phiếu thu tiền  với tính đúng đắn:............................................................... 28

4.1.8         Thiết kế màn hình phiếu thu tiền  với tính hiệu quả và tiện dụng:.............................. 28

Chương 5        THIẾT KẾ XỬ LÝ............................................................................................ 29

5.1              THIẾT KẾ MÀN HÌNH CHÍNH..................................................................................................................... 29

5.1.1         Thiết kế màn hình chính với tính đúng đắn:............................................................... 29

5.1.2         Thiết kế màn hình chính với tính tiện dụng và hiệu quả:............................................ 29

5.2              Thiết kế xử lý cho màn hình Lập phiếu nhập sách :................................................................................... 30

5.2.1         Bước 1 : bổ sung các nút xử lý trên màn hình lập phiếu nhập sách :.......................... 30

5.2.2         Bước 2 : lập danh sách các xử lý trên màn hình Lập phiếu nhập sách :..................... 30

5.2.3         Bước 1 : bổ sung các nút xử lý trên màn hình hóa đơn bán sách :.............................. 32

5.2.4         Bước 2 : lập danh sách các xử lý trên màn hình Lập hóa đơn bán sách :................... 32

5.2.5         Bước 1 : bổ sung các nút xử lý trên màn hình danh sách Sách (tra cứu sách):............ 33

5.2.6         Bước 2 : lập danh sách các xử lý trên màn hình Lập danh sách sách (tra cứu sách) :. 33

5.2.7         Bước 1 : bổ sung các nút xử lý trên màn hình phiếu thu tiền:..................................... 34

5.2.8         Bước 2 : lập danh sách các xử lý trên màn hình phiếu thu tiền :................................ 35

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

hoanghung

hoanghung

Miễn phí 37 SP

Mất phí 224 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}