Tải đồ án tốt nghiệp quản lý vật tư code c# full báo cáo, data
Mã SP: 1561ZGRIK
0 sao 0 sao 0 sao 0 sao 0 sao
0 Đánh giá Viết đánh giá
1 496 2
Giá sản phẩm: 20 Xu
Danh mục: Source code C#
Thể loại: Source code, đồ án lập trình, phát triển Website
Ngày đăng: 07-07-2018
Thể loại: Full
Tải đồ án tốt nghiệp quản lý vật tư code c# full báo cáo, data. Là đồ án hay cho các bạn tham khảo . Download source code tại 123click.org.

Thông tin chi tiết

Mã đồ án: M201896

Tải đồ án tốt nghiệp quản lý vật tư code c# full báo cáo, data có những chức năng sau:

Mục lục. 1

LỜI NÓI ĐẦU.. 4

Chương 1.        KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ TẠI CÔNG TY. 6

1.1.       GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH BÌNH MINH. 6

1.2.       SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY. 7

1.3.       MỤC ĐÍCH YÊU CẦU BÀI TOÁN. 8

1.3.1.    Mục đích. 8

1.3.2.    Yêu cầu. 8

1.4.       NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN. 9

1.5.       NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬT TƯ HIỆN TẠI. 9

1.6.       MỘT SỐ MẪU BIỂU CỦA CÔNG TY. 12

1.7.       DANH SÁCH THIẾT BỊ VẬT TƯ CỦA CÔNG TY. 14

1.8.       HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC. 18

1.8.1.    Hiện trạng. 18

1.8.2.    Giải pháp khắc phục. 19

Chương 2.        CÔNG CỤ CÀI ĐẶT. 20

2.1.       NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#. 20

2.1.1.    Chương trình đầu tiên ! 21

2.1.2.    Biến và Hằng. 21

2.1.3.    Kiểu dữ liệu trong C#. 22

2.1.4.    Câu lệnh điều kiện. 24

2.1.5.    Lớp. 26

2.1.6.    Operators. 27

2.1.7.    Operator Shortcuts. 28

2.1.8.    Operator Precedence. 29

2.1.9.    Namespaces. 29

2.2.       TÌM HIỂU VỀ SQL SERVER 2005 EXPRESS. 31

2.2.1.    Tổng quan về cơ sở dữ liệu. 31

2.2.2.    Giới thiệu về SQL Server 2005 Express. 34

Chương 3.        PHÂN TÍCH THIẾT KẾ. 43

3.1.       CÁC DỮ LIỆU CẦN QUẢN LÝ CỦA CHƯƠNG TRÌNH. 43

3.1.1.    Các dữ liệu đầu vào. 43

3.1.2.    Các dữ liệu đầu ra. 43

3.2.       XÁC ĐỊNH YÊU CẦU NGHIỆP VỤ CỦA CÔNG TY. 44

3.2.1.    Xác định yêu cầu của nhân viên nhập vật tư. 44

3.2.2.    Xác định yêu cầu của nhân viên xuất vật tư. 44

3.2.3.    Xác định yêu cầu của nhân viên quản lý kho. 44

3.2.4.    Xác định yêu cầu của người quản trị. 44

3.3.       SƠ ĐỒ DỮ LIỆU. 45

3.3.1.    Sơ đồ ngữ cảnh. 45

3.3.2.    Sơ đồ phân rã chức năng. 46

3.4.       XÁC ĐỊNH CÁC THỰC THỂ. 55

3.4.1.    Các thực thể. 55

3.4.2.    Một số quan hệ giữa các thực thể. 58

3.5.       XÂY DỰNG CÁC BẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU.. 62

3.5.1.    Bảng Users. 62

3.5.2.    Bảng Oders. 62

3.5.3.    Bảng VatTu. 62

3.5.4.    Bảng NhomVatTu. 63

3.5.5.    Bảng DonViTinh. 63

3.5.6.    Bảng KhachHang. 63

3.5.7.    Bảng NhomKhachHang. 64

3.5.8.    Bảng PhieuNhap. 64

3.5.9.    Bảng PhieuXuat. 64

3.5.10. Bảng PhieuThanhLy. 65

3.5.11. Bảng PhieuThuHoi. 65

3.5.12. Bảng ChiTietNhap. 66

3.5.13. Bảng ChiTietXuat. 66

3.5.15. Bảng ChiTietThuHoi. 67

3.5.16. Bảng DonGiaNgay. 67

3.5.17. Bảng TonKho. 68

3.5.18. Bảng QuyDoi 68

3.5.19. Bảng ThongTinCongTy. 68

3.6.       MÔ HÌNH LIÊN KẾT CÁC BẢNG DỮ LIỆU. 69

Chương 4.        THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH. 70

4.1.       THIẾT KẾ FORM CHƯƠNG TRÌNH. 70

4.1.1.    Giao diên chính. 70

4.1.2.    Giới thiệu một số form chương trình. 72

KẾT LUẬN.. 86

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 87

Hướng dẫn sử dụng

Đã được kiểm duyệt

Pass giải nén (nếu có)
123click.org

Đánh giá

BƯỚC 1: Chọn điểm cho sản phẩm nàyBƯỚC 2: Nội dung đánh giá

ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Sản phẩm rất tốt (0)
Sản phẩm tốt (0)
Sản phẩm rất hay (0)
Sản phẩm hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
Xem thêm bình luận
trong số

BẠN HÃY MUA SẢN PHẨM QUA 123CLICK.ORG ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ

Người bán

Thành Trung

Thành Trung

Miễn phí 41 SP

Mất phí 256 SP

Thông tin liên hệ & hỗ trợ

Email:  *********

Số ĐT:   *********

(Chỉ hiển thị khi đã mua sản phẩm)

Sản phẩm nổi bật
{**} {**}