Tìm kiếm

Có tổng số 3 kết quả được tìm thấy với từ khóa: "source code java"

Tải full source code đồ án quản lý danh bạ java (17/07/2018)

Mã đồ án : java 4 Tải full source code đồ án quản lý danh bạ java. Là đồ án hay cho các bạn download tham khảo làm đồ án môn lập trình java.

Tải source code đồ án quản lý quán cafe java kèm báo cáo (17/07/2018)

Mã : java 3   Tải source code đồ án quản lý quán cafe java kèm báo cáo có nội dung sau:  MỤC LỤC.. 1 LỜI MỞ ĐẦU.. 2 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ QUÁN CAFÉ.. 3 1. Mục đích của chương trình. 3 2. Chức năng của chương trình. 3 3. Xây dựng chương trình. 3 3.1. Cơ sở dữ liệu. 3 3.2. Thiết kế các lớp. 4 4. Xây dựng các lớp trong chương trình. 5 4.1. Lớp thứ nhất: MenuChinh. 5 4.2. Lớp thứ hai: TrangThai...

Tải source code đồ án quản lý nhân sự Java kèm báo cáo (17/07/2018)

Mã đồ án: java 2 Tải source code đồ án quản lý nhân sự Java kèm báo cáo có nội dung sau: Chương 1: Mở Đầu. 3 1.1. Lý do chọn đề tài 3 1.2. Những yêu cầu đặt ra đối với hệ thống. 3 Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống. 4 2.1. Các chức năng cơ bản của hệ thống. 4 2.2. Mô hình phân cấp chức năng. 4 2.3. Phát hiện thực thể. 5 2.4. Mô hình ER.. 6 2.5. Thiết kế CSDL.. 7 2.5.1. Danh sách...
{**} {**}